Her er litt informasjon om hva endringene i kriterier betyr i praksis:

Alle får de tjenestene de har vedtak om, det endrer seg ikke. Det er tildelingskontoret i kommunen som tildeler tjenester, og de ansatte i Hjemmetjenesten som utfører. De ansatte i Hjemmetjenesten skal gjøre de oppgavene som det finnes et formelt vedtak på.

- Hva er nytt?
Å gjøre hverdagsaktiviteter er viktig for å bevare god helse og selvstendighet. Å gi hjelp til selvhjelp er derfor en av oppgavene til Hjemmetjenesten. Ved siden av å utføre tjenester for brukeren, skal de legge til rette for at brukeren kan prøve å gjøre en del selv. Målet er at flest mulig skal bo hjemme og trives med det så lenge som mulig.

Av samme grunn ønsker vi at alle tar i bruk den teknologien og de hjelpemidlene som finnes, hvis det kan være til hjelp i hverdagen.

Det skilles tydeligere enn før mellom helsehjelp i hjemmet og praktisk bistand. Helsehjelp i hjemmet er medisinskfaglig pleie og oppfølging, mens praktisk bistand er hjelp til å løse praktiske oppgaver som rengjøring, klesvask og lignende. Praktisk bistand er en tjeneste der brukerne betaler en egenandel, mens helsehjelp i hjemmet er gratis.

De nye kriteriene skiller mellom hva som er kommunens ansvar og hva som er den enkelte innbyggers ansvar. Hjemmetjenestens oppgave er å gi omsorg og hjelp til alle innbyggere som trenger de, og de ansatte jobber hver eneste dag for å gi gode tjenester.

Søknadsskjema for hjemmetjenester finner du på rådhuset og på nett. Tildelingskontoret har telefonnummer 61 05 05 00.

Kriteriene, og mer informasjon om bakgrunnen for disse, finner du her