Retningslinjer for inkluderingstilskudd

Kultur og fritid dekker vanligvis kun en andel av utgiftene/inntektstapet, men utviser skjønn og ønsker å styrke lavterskeltilbud rundt om i kommunen og legge til rette for et bredt utvalg fritidsaktiviteter. Aktiviteter som sikter mot å være tilgjengelig for alle, uansett sosioøkonomisk bakgrunn, eller som gjør en uvanlig stor innsats for å holde kostnadene nede for alle sine medlemmer vil derfor kunne få dekket en større andel av utgiftene tilknyttet formålet. Tildelingenes størrelse avhenger også av pågangen og midlene til rådighet – midlene skal komme flest mulig barn til gode.

Søknader behandles to ganger årlig; søknadsfristene er 15. april og 15. oktober. Midler til inneværende kalenderår kan søkes til begge fristene, og samme søker kan søke om midler ved begge fristene – da til ulike formål/tiltak/behov/medlemmer. Søknadsskjema vil publiseres senest én måned før hver søknadsfrist.

Kriterier:

  • Lag/foreninger/organisasjoner som har tilbud for barn og unge bosatt i Lillehammer kommune kan søke.
  • Søknadsskjema skal brukes.
  • Bruken av tilskuddet må kunne dokumenteres, og forutsetter at tiltaket gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Ved endringer etter tildeling skal støttemottaker kontakte Kultur og fritid for drøfting.
  • Midlene skal komme barn mellom 6 og 18 år tilgode

Hva kan du søke om midler til?

  •  Ulike inkluderingstiltak/prosjekt for barn og unge. Prosjekter og tiltak som kan bidra til varig endring i en organisasjons inkludering og åpenhet vil bli prioritert. Her kan også tiltak for kompetanseheving internt i foreningen være aktuelt.
  •  Kontingentstøtte til barn og unge i familier som ikke har mulighet til å betale selv.
  •  I tillegg til kontingentstøtte kan det i enkelte tilfeller gis støtte til cuper/turneringer/utflukter. Dette forutsetter at organisasjonen legger til rette for at barnet også kan delta i den ordinære aktiviteten resten av året. Helårsaktivitet prioriteres vanligvis framfor cuper, treningsopphold og lignende.
  •  Innkjøp av utstyr som kan lånes ut til barn som ikke har – egne utlånsordninger der medlemmene kan låne det de trenger (over en lengre tidsperiode enn Utstyrsbanken kan tilby).