Inngrepsfri natur

1. Tilstand

Områder uten tekniske inngrep gir muligheter for friluftsliv og naturopplevelser og kan være viktige for flere artsmangfoldet. «Inngrepsfrie naturområder i Norge» (INON, se kart) er en indikator og et verktøy for arealutviklingen i Norge. INON-områdene er definert som områder som ligger en kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre tekniske inngrep som for eksempel veier, jernbanelinjer, vassdragsinngrep og større kraftlinjer. Det er skilt mellom soner som ligger 5 km eller mer fra inngrep, 3-5 km fra inngrep og 1-3 km fra inngrep. 
 
Inngrepsfrie områder er ikke nødvendigvis uten spor av menneskelig virksomhet. Tidligere kulturhistorisk bruk av utmarka kan ha satt sitt preg på landskapet, og så lenge det ikke er etablert veger kan også skogbruk vært drevet i områder som klassifiseres som inngrepsfrie. Samtidig er det områder som ligger nærmere inngrep enn 1 km, men som på grunn av begrenset bruk og terrengformasjoner kan oppleves som inngrepsfrie. Selv om slike områder ikke fanges opp av INON, gir INON et inntrykk av arealendinger over tid, samt et grunnlag for å vurdere hvilke virkninger en del utbygginger vil ha for områder uten tekniske inngrep.
 
Tapet av inngrepsfri natur har blitt kartlagt siden slutten av 1980-årene etter INON prinsippet. Tapet var størst frem til 1990-tallet før det avtok noe. De siste 15 årene har tapet av inngrepsfrie naturområder igjen økt. Om lag 45 % av landarealet var per januar 2013 definert som inngrepsfritt.

Kartet viser inngrepsfrie naturområder i Lillehammer for 2013 og tap av inngrepsfrie naturområder for perioden 1988 til 2013.  Du kan zoome i kartet og utforske nærmere, eller klikke på mer kart og funksjoner og få opp et stort kart.

 

2. Påvirkning

Endringer i arealbruken kan føre til reduksjon av de inngrepsfrie naturområdene. Nye hytteutbygginger og veger vil kunne redusere gjenværende arealer med inngrepsfrie naturområder i kommunen. Lillehammer kommune har fortsatt enkelte mindre gjenværende inngrepsfrie områder. Disse er oppstykket og omfatter forholdsvis begrensede arealer, fortrinnsvis omkring Skjellbreia i Fåberg Vestfjell, i Gropmarka, rundt Nevelfjell, Lunkefjell og lengst øst i kommunen. Ingen av de inngrepsfrie områder i Lillehammer ligger mer enn 1-3 km fra inngrep.
 
I Lillehammer er 1,9 % av arealet å regne som INON-områder.

3. Aktuelle tiltak

INON-områder må gjerne sees i sammenheng med interesser knyttet til friluftsliv og naturopplevelse. I forbindelse med utbygginger i naturområder vil det være viktig å belyse om utbyggingen fører til reduksjon av INON-arealer og i hvor stor grad disse blir redusert. Gjennom kommuneplanens arealdel har kommunen et viktig virkemiddel for å styre arealbruken slik at en unngår reduksjon i gjenværende inngrepsfrie områder.
 
Bygging av veger i skog- og landbruk kan også føre til reduksjon av inngrepsfrie områder. Dette er søknadspliktige tiltak hvor det vil kunne være nødvendig å vurdere påvirkningen på inngrepsfrie områder.