Innkjøp

Lillehammer kommune kjøper varer og tjenester, bygg og anlegg for betydelige verdier årlig. Innkjøpte varer og tjenester, bygg og anleggsvirksomhet bidrar til indirekte klimagassutslipp fra kommunens virksomhet. I følge kommunens klimaregnskap fra 2013 utgjorde innkjøp av varer og tjenester hele 75 prosent av kommuneorganisasjonens totale klimagassutslipp.

Lillehammer kommune er gjennom sin anskaffelsesvirksomhet en betydelig markedsaktør i regionen, og potensiale for å påvirke markedet ved å stille stenge krav til klima og/eller miljø ved anskaffelser er stort.  Kommunen er allerede i gang med prosesser innenfor etisk handel gjennom statusen som Fairtradekommune og miljøbevisst handel gjennom Miljøfyrtårnarbeidet. Dette er arbeid som påvirker gjennomføringen og oppfølgingen av kommunens innkjøp. Kommunens mulighet for et redusert klimafotavtrykk ligger til alle deler av kommunens virksomhet. De virksomheter i kommunen som gjennomfører bygge- og anleggsvirksomhet kan redusere klimafotavtrykket gjennom miljø- og klimabevisste krav og valg. Fagenhet Innkjøp kan bidra til redusert klimafotavtrykk ved å sikre at klima- og miljøvennlige produkter er tilgjengelig for kommunens virksomheter gjennom rammeavtaler. Fagenheten kan også påvirke til redusert klimafotavtrykk ved rådgivning til virksomheter som gjennomfører egne anskaffelser.  Hver enkelt virksomhet i den kommunale organisasjonen kan redusere eget klimafotavtrykket gjennom redusert forbruk og gjennom valg av økologiske-, fairtrademerkede- eller miljømerkede produkter der disse er tilgjengelige.  

I Miljøplanen 2016-2025 har Lillehammer kommune satt seg følgende mål for Innkjøp:

  • Redusere klimafotavtrykket og miljøbelastningen til kommunen gjennom redusert forbruk og gjennom klima- og miljøvennlige innkjøp.
  • Kommunen skal bruke sin markedskraft til å påvirke samfunnet for øvrig i en miljø- og klimavennlig retning.