Innkjøp

1. Tilstand

Lillehammer kommune kjøper årlig varer, tjenester, bygg og anlegg for betydelige beløp.  

Der flere kommunale virksomheter har sammenfallende og gjentatte behov for kjøp av en vare eller en tjeneste inngås sentrale rammeavtaler som virksomheten gjør avrop på gjennom året. Sentrale rammeavtaler inngås av fagenhet innkjøp. Fagenheten er kommunens ressurs- og kompetansesenter for innkjøp og tjenesteområdenes samarbeidspartner i anskaffelsesspørsmål. Innkjøpstjenesten inngår felles innkjøpsavtaler der hvor kommunen kan oppnå markedsmessige og administrative fordeler ved at hele eller deler av kommunen opptrer i fellesskap. 

For alle anskaffelser som gjennomføres i regi av innkjøpskontoret stilles det miljøkrav der dette er relevant og i tråd med den til enhver tid gjeldende rettspraksis. Lillehammer kommune innehar kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge. Kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge AS (GPN) innebærer at Lillehammer kommune stiller krav til sine norske vareleverandører om medlemskap i GPN. Slik bidrar vi til at leverandørene er med på spleiselaget for å finansiere innsamling og gjenvinning av emballasje.

2. Påvirkning

Lillehammer kommune påvirker miljøet som forbruker, byggherre og eiendomsforvalter.
Kommunen påvirker gjennom sine kjøp av konkrete produkter og tjenester. Ved innkjøp av varer og tjenester er det et stort potensiale for reduserte miljøbelastninger. Lillehammer kommune sine innkjøp knytter seg hovedsakelig til bygg- og eiendomsforvaltning, transport og bil, mat, tekstiler, medisinsk forbruksmateriell, legemidler, IKT utstyr, kontormøbler, kontorrekvisita og renhold. 

 

3. Utfordringer og aktuelle tiltak

Lov om offentlige anskaffelser pålegger kommunen å ta hensyn til
miljømessige konsekvenser av anskaffelsen, jf. § 6.

«Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen»

Det skal i tillegg så langt det er mulig stilles konkrete miljøkrav til ytelsen, jf. forskrift om offentlige anskaffelser §§ 8-3 og 17-3.

«Anskaffelsen bør spesifiseres ved en behovsspesifikasjon eller angivelse av funksjonskrav. Ved utformingen av kravene skal det legges vekt på livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Det skal så langt det er mulig stilles konkrete miljøkrav til produktets ytelse eller funksjon. Når det er mulig skal spesifikasjonene utformes slik at det tas hensyn til kriterier for tilgjengelighet for funksjonshemmede og universelle utforming.»

Lillehammer kommune skal under planleggingen av en anskaffelse vurdere hvilke miljøutfordringer som knytter seg til den spesifikke anskaffelse og avgjøre hvordan dette skal synliggjøres i konkurransen. 

Følgende fire områder vil være aktuell å vurdere:

•    Krav til leverandørens kvalifikasjoner
•    Teknisk spesifikasjon
•    Tildelingskriterier
•    Kontraktsvilkår

Som kontrollmedlem i GPN skal kommunen stille krav om medlemskap i GPN ved inngåelse av nye vareleverandørkontrakter, samt oppfordre nåværende leverandører om å inngå medlemskap i GPN