Med plass for alle!

Jørstadmoen skole er en fulldelt barneskole (1-7) som ligger på vestsiden av Gudbrandsdalslågen ca. 8 km. nord for Lillehammer. Skolens nærmeste nabo er Jorekstad idrettsanlegg med fotballbaner, idrettshall, innen- og utendørs svømmeanlegg.  Skolen er under utbygging og er klar til skolestart i august 2018. I den nye fløyen er det klasserom, kunst- og håndverkssaler, skolekjøkken og et stort allrom/ kultursal. Allerommet skal brukes i undervisningen på dagtd og til ulike kulturaktiviteter utenfor skoletiden. 
Høsten 2018 vil skolen ha ca 220 elever og 25 ansatte. 

Kontakt oss

Skolestart Skoleslutt 
1.-7.trinn: 08.30 alle dager Mandag 1.-7.trinn: 14.00
T
irsdag 1.-7.trinn: 13.00
Onsdag1.-7.trinn: 14.00
Torsdag 1.-4.trinn: 13.00/ 5.-7.trinn 14.00
Fredag  
1.-4.trinn: 13.00/ 5.-7.trinn 14.00

SFO har åpent 7-16.30
Sentralbord: 61 05 79 20
SFO: 61 05 79 28

Jørstadmoen Skole Postmottak
Rektor, Hege Karlsen tlf 416 72533
Undervisningsinspektør Inger Lise Sønnervik, 419 30170
SFO-leder Haldis Røe, 414 89885

Kontaktlærere

1.trinn: 17 elever
Kontaktlærere: Grethe Hansen- Liv-Randi Steinum
2.trinn: 16 elever
Kontaktlærere: Sissel Vik Granseth- Liv Randi Steinum
3.trinn:25 elever
Kontaktlærere: Hilde Nyrud- Stian Chr. Walker
4.trinn: 35 elever
Kontaktlærere:  Hege Haugen- Heidi Aarnes
5.trinn: 25 elever
Kontaktlærere: Benedicte Chr Strandenes
6.trinn: 30 elever
Kontaktlærere: Jofrid Vaule Laakso- Anita Røste
7.trinn: 31 elever
Kontaktlærere:  Ane Nyseth- Kirsti Lier Ramberg
 

Skoleåret 2018-19

5.trinn: 35 elever
Kontaktlærere:  Hege HaugenHeidi Aarnes
2.trinn: 22 elever
Kontaktlærere: Grethe Hansen
3.trinn: 17 elever
Kontaktlærere: Sissel Vik Granseth
4.trinn:31 elever
Kontaktlærere: Hilde Nyrud- ???
5.trinn: 43 elever
Kontaktlærere:   Ane NysethSiv Risvoll
6.trinn: 36 elever
Kontaktlærere: Benedicte Chr StrandenesOle Magnus Langseth 
7.trinn: 37 elever
Kontaktlærere: Jofrid Vaule LaaksoAnita Røste

Foreldrekontakter og FAU

Trinn FAU Oppg Foreldre
kontakter
1 Elisabeth Roland
Tlf: 971 68590
  Thea Grimsrud
Lena Dalen
2 Kjersti Tangen
Tlf: 980 76530
  Toril Granli
Randi Bull
3 Caroline Myrdal/
Tlf: 41556650
Sunniva Ihle Steinstad
  Mette Haugen Lunde
Mari Sletten
4 Ole Petter Østerbø
Tlf: 936 28401
Leder
SU + KFU
Bjørn Lykstad
Tom Roger Steen
5 Bjørn Erik Strandheim
Tlf: 911 34745
Trafikk
sikkerhet
Viviann Ruud Groven
Annie Haavemoen
6 Irene Lykstad
Tlf:996 22990
Kasserer Ivar Kjærem
7 Merete Øyen
Tlf: 918 38149
  Anita Randheim
Lina-Helene Disse

Møtereferat april, mai

 

Reglement

JSMLOGO.png

TRIVSELSREGLER JØRSTADMOEN SKOLE 

 

Visjon:

Jørstadmoen skole – aktiv og inkluderende – med utfordringer for alle

Mål:

Alle elever skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø fritt for mobbing

Vi vil ha et skolemiljø som kjennetegnes ved at vi:

 • viser respekt og omsorg, er inkluderende og hjelpsomme
 • har lyst til å lære og er arbeidsomme
 • tar godt vare på egne og andres saker

 Slik får vi dette til:

 • Vi holder oss innafor skolens område i skoletiden
 • Vi kaster snøball kun på oppsatt blink
 • Mobiltelfon skal være avslått i skoletiden
 • Når jeg sykler til skolen følger jeg trafikkreglene og bruker hjem *)
 • Når jeg bruker rullebrett, sparkesykkel eller lignende bruker jeg passende sikkerhetsutstyr.
 • Vi har arbeidsro i timene.
 • Vi møter presis til timer og avtaler.
 • Vi har med bøker og nødvendig utstyr til timene
 • Vi gjør skolearbeidet til avtalt tid
 • Vi hlder skolens område rent og ryddig.
 • Vi bruker ikke ord og handlinger som kan såre eller skade andre.

Brudd på reglene kan føre til:

 • samtale med voksen og eventuelt involverte medelever
 • at de foresatte blir kontaktet
 • tap av goder for en avgrenset periode
 • at jeg må reparere eller betale for det jeg ødelegger/skader

*) FAU og skolen støtter Trygg Trafikk som anbefaler å vente med å sykle uten voksen i trafikken til 10-årsalder.

Mobilskole

Mobilskole:
Gi korte beskjeder til kontaktlærer ved å sende SMS til 03686

kontaktlærer:  JMS  “KLASSE”, f.eks. JMS 1 Per syk i dag. Hilsen Lise

SFO: JMS SFO Per syk i dag. Hilsen Lise

Om skolen

Skolen har skoleåret 2017-18 182 elever. Skoleåret 2018-19 øker elevtallet til ca 225 elever. De fleste trinn vil da ha 30-45 elever på hvert trinn. Hver trinn disponerer 2 klasserom med tilhørende grupperom.

Samarbeid mellom skolen, Jorekstad sportsanlegg med fotballbaner, idrettshall, svømmehall og Jørstadmoen militærleir med "Militærskogen", gir oss fri og trafikksikker adgang fra skoleplassen og rett ut til lysløype, akebakke, skileikområde om vinteren, sandvolleyballbane, balløkke/tumleplass, turstier, orienteringsløyper og gapahuk om sommeren. Vi har masse plass både ute og inne. Det er flotte arbeidsforhold for lærere! Dette er skolen med mange muligheter for kreative lærere. 

Våre satsingsområder er:

 • Elevene læringsutbytte
  • Leseplan inkludert tidlig innsats for elever som strever
  • Ipad 
 • alle elever 5.-7.trinn.
 • stasjonsundervisning 1.-4.trinn
 • Læringsmiljø
  • Implementert §9A og  plan for "Godt skolemiljø" 
  • Digital kartlegging
  • Deltagelse i etterutdanning "Skolemiljø og krenkelser"
 • Profesjonsfellesskapet
  • Pedagogisk analyse: Utvikle positive klassemiljø gjennom analyse av resultater, utarbeiding, gjennomføring og evaluering av tiltak ved bruk av klassetrivsel.no
  • Fast ukentlig samarbeid om fag på 5.-7.trinn og 1.-2.trinn
  • Læring i det kollegiale fellesskapet- språkløyper, Skolemiljø og krenkelser, Ipad
skolehelsetjeneten

Skoleheletjenesten

Alle skolebarn skal ha tilbud om skolehelsetjeneste. Denne tjenesten skal ta vare på elevenes helse og trivsel og forebygge sykdom og skade (Kommunehelseloven). Barneskolen er en viktig arena for forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn og unge. Helsesøsters viktigste oppgave er å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse. Vi vaksinerer, deltar i tverrfaglig samarbeid og gir veiledning/ helseopplysning. I samarbeid med skolen kan helsesøster delta på temaer på ulike klassetrinn.

Helsesøster, Vibeke Hoffsbakken er vanligvis tilstede på Jørstadmoen skole  onsdag og torsdag

Epost   tlf. 90895472 

Dersom eleven har helseproblemer som kreverundersøkelse eller behandling, henstiller vi til foreldrene å ta kontakt med fastlegen (kommunen har ingen egen skolelege). Ellers er vi behjelpelige med å henvise til kommunens fysioterapeut, ergoterapeut, pedagogisk- psykologisk- tjeneste og barnevern.

Hvis du som forelder har spørsmål angående ditt barns helse,ta gjerne kontakt med helsesøster. Vi vektlegger samarbeid med foreldre og følger opp individuelt ved behov. Elever, foreldre og lærere er velkommen til samarbeid om elevenes helse og trivsel.

Program for 2017/ 2018

1.trinn:

 • "God skolestart"
 • Besøk i klassen

2.trinn  

 • DTP vaksine (kikhoste, difteri, stivkrampe og polio)
 • Skjema med helsespørsmål til foreldre.
 •  Helsesøsters time

3.trinn:

 • Måling av høyde og vekt.
 • Foreldremøte vår

​4.trinn:

 • Helsesøsters time
 • To-hjemsgruppe

5.trinn:

 • Foreldremøte høst
 • "Jentesnakk"
 • Pubertetsundervisning

6.klasse:

 • MMR vaksine: meslinge-kusma-røde hunder
 • Vold i nære relasjoner- film med undervisningopplegg
 • "Guttesnakk"

7.klasse:

 • HPV – vaksine ( humant papilomavirus) for jenter X2
 • Helsesøsters time

Førskolebarn: Innkalles til undersøkelse hos helsesøster på den enkelte skole (evt på helsestasjonen)

Ved behov:

 • Samtale, undersøkelse og hørselstest.
 • Målrettet helseundersøkelse av enkelte elever på bakgrunn av meldte/ observerte behov på alle trinn
 • Påfyll av manglede vaksinering tidligere
 • Tverrfaglig team- fast deltager
 • Henviser til samarbeide instanser
 • Åpen dør for "drop-in"

  Du kan og nå helsesøster på Helsestasjonen i Familiens hus

Hodelus infobrosjyre.pdf

Logo U.dir nullmobbing

Foreldreutvalget for grunnskolen FUG