Foto

Jordmortjenesten

Formålet med tjenesten: Sikre den gravide og hennes familie god helse ved å tilby regelmessige svangerskapskontroller

 Hvem som får tjenesten: 

 Alle gravide kvinner som bor i Lillehammer komune er velkommen til svangerskapsomsorg hos en av kommunejordmødrene på helsestasjonen.

Beskrivelse av tjenesten:

- svangerskapsomsorgen er en del av kommuens forebyggende helsearbeid. Alle friske gravide anbefalles å følge et basisprogram med 8 kontoller. Den gravide kvinnen har rett til å velge om kontrollene skal foregå hos fastlegen, jordmor eller med en kombinasjon hos begge. Alle friske gravide anbefalles å følge et basisprogram med 8 kontroller. Konsultasjonstid som ny gravid er ca. 60 min, de øvrige konsultasjoner er 30 minutter. Eter at barnet er født er det helsesøster som følger barnet og familien videre.

Dette er temaer som inngår i jordmor konsultasjonene på helsestasjonen:

 • ved hver kontroll måles blodtrykk, urinkontroll ( ren morgenurin ), lytte på fosterlyd. Måling av barnets vekst og vurdering av barnets leie i slutten av svangerskapet.
 • den gravide henvises til fødeavdelingens polikinikk ved svangerskapskomplikasjoner eller ved overtid svangerskap.
 • samtale om egenomsorg, samliv og seksualitet
 • veiledning om kost, livsstil og trening
 • permisjon og trygderettingheter
 • fødselsforberedelse, samtale og fødsel
 • veiledning om røykavvenning
 • tilbud om samtale angående tidligere fødselsopplevelser
 • henvisning til tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk. Dersom du fyller 38 år og ønsker dette. ( Tidlig ultralyd utføres i uke 11 - 13 og fosterdiagnostikk i uke 14)
 • informasjon og råd om amming
  Hjemmebesøk til 1.gangsfødende

Lillehammer Helsestasjon tilbyr fødsel/ foreldreforberedende kurs med jordmor og helsesøster.

Gravide med spesielle behov:

Jordmødrene skal gi spesiell oppmerksomhet til gravide med psykske problemer eller kronisk somatisk sykdom, gravide med rusproblem, unge eller enslige gravide og innvandrerkvinner/ flyktninger, de som tidligere har hatt vanskelige svangerskap og fødsler, og de som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Ved tegn til komplikasjoner eller risiko vil den gravide bli hevist til en annen faginstans eller spesialisthelsetjenesten. Svangerskapskontrollen skjer i et samarbeid mellom lege og jordmor.
Foto: Katrine

Gratis helsetilbud til ikke-vestlige minoritetskvinner

Kommunejordmødrene ved Lillehammer helsestasjon har fått prosjektmidler fra Fylkeslegen i Oppland. Prosjektet har som mål å forebygge uønskede graviditeter og abort hos ikke-vestlige minoritetskvinner i Lillehammer kommune. Jordmødrene har blitt skolert praktisk ( ved tilsvarende prosjekt på Ullevål sykehus) i familieplanlegging, celleprøvetaking og innsetting av hormon/ kopper spiraler og implantater. ( Langtidvirkende prevensjon er helsemyndighetenes satsningsområde). Medarbeidere i prosjektet er tjenesteområdeleder Brita Ødegaard, lege i flyktningehelsetjenesten Monica Knutsen, flykningehelsesøster Marit Egdetveit og gynekolog Sølvi Lomsdal ved Sykehuset Innlandet.

Vi vil kunne tilby gratis konsultasjon og prevensjon på onsdager mellom kl. 12.00 og 15.00 i 2. etg ved Lillehammer helsestasjon. Lege i flykningehelsetjenesten Monica Kutsen er vår nærmeste prosjektmedarbeider og har sin arbeidstid ved helsestasjonen på samme tidspunkt. Kvinnene kan selv ta kontakt med helsestasjonen.

Dersom ønske om videre orientering om tilbudet, vennligst ta kontakt med oss pr telefon eller mail: tlf 612 217 70,

guro.grov.svensen@lillehammer.kommune.no

berit.fougner@lillehammer.kommune.no

annhild.aasve@lillehammer.kommune.no

 

 Lovgrunnlag: 

Helse og omsorgsloven

Pris: 

Konsultasjonene hos jordmor er gratis.

For mer informasjon og bestilling av time kontakt: 

Gravide kan selv ta kontakt for å bestille time.

Lillehammer helsestasjon, Storgata 170,  telefon 61221770.
Postadresse : Serviceboks, 2626 Lillehammer.

Jordmor Guro Grøv Svendsen
Jordmor Berit Fougner
Jordmor Annhild Aasve
Teamkoordinator Camilla M. Østensen

Dokumentansvarlig: 

Tjenesteområdeleder, Brita.Odegaard@lillehammer.kommune.no <

Relevante lenker:

 • Stiftelsen Amathea - gratis veiledning
 • Helsedirektoratets nettsted for gravide
 • Amming: hvordan du ammer ditt barn
 • Er du gravid? - Informasjon om svangerskapsomsorgen
 • Farskap og foreldreansvar
 • Kostholdsråd til gravide
 • Sikring av barn i bil
 • Småbarnsforeldres rettigheter