Uten navn

Kantvegen 19

Planen legger til rette for boligutvikling, med 10 nye boligtomter. Det tillates småhusbebyggelse, med opptil 4 boenheter pr. tomt. Planen har vært på offentlig ettersyn.

Planen legger til rette for boligutvikling, med 10 nye boligtomter. Det tillates småhusbebyggelse, med opptil 4 boenheter pr. tomt. Det er lagt inn hensynssone mot vassdraget for å sikre mot fare for flom. Tema flom er også utredet i egen rapport vedlagt planen. 

Til planen tilhører følgende dokument
-    Plankart
-    Planbeskrivelse
-    Planbestemmelser
-    ROS-analyse
-    Vurdering av flomfare
-    Notat fra forslagsstiller
-    Saksfremlegg
-    Saksprotokoll