Planen legger til rette for boligutvikling, med 10 nye boligtomter. Det tillates småhusbebyggelse, med opptil 4 boenheter pr. tomt. Det er lagt inn hensynssone mot vassdraget for å sikre mot fare for flom.
Frist for å klage på vedtaket er 18.01.18

Til planen tilhører følgende dokument:

- Plankart
- Planbeskrivelse
- Planbestemmelser
- ROS-analyse
- Saksfremlegg
- Saksprotokoll