Foto: Anders Breili

Klimatilpasning

Klimaendringene er i gang, og mer ekstremvær følger. Også på Østlandet og i Lillehammer vil været bli varmere, våtere og villere. Det har også Lillehammer fått erfare. Flommen sommeren 2014 var en viktig påminnelse om hvor store ødeleggelser kraftige regnskyll kan medføre.

Klimatilpasning var et viktig tema i kommunal planlegging allerede i 2008 da Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lillehammer sist ble utarbeidet.  Siden er temaet fulgt opp i kommuneplanens arealdel, kommunedelplan for vann og avløp og landbruksplan for Lillehammerregionen.  Det er bl.a. gjennomført skredkartlegging, utarbeidet løsmassekart og flomsonekart.  Det er også gjennomført en rekke større og mindre tiltak, blant annet flomsikring av vannverket.

I Miljøplan 2016-2025 har Lillehammer kommune satt seg følgende mål for Klimatilpasning:

  • Unngå utbygging i skred- og flomfarlige område

  • Ta sin del av ansvaret for å sikre høy nasjonal selvforsyning av mat

Delmål

  • Økt aktsomhet mot flomfare og masseføring i bekker og mindre elver.

  • Bedre håndtering av overvann i arealplaner for byer og tettsteder

  • Gjøre valg som reduserer de negative konsekvensene av klimaendringene og som utnytter de positive konsekvensene.

  • Bruke mulighetene som plan- og bygningsloven gir for å tilpasse samfunnet til klimaendringene.