Kommunedelplan landbruk Lillehammer-regionen 2014-2025

Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen 2014-2025 er vedtatt i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommunestyrer 30. oktober 2014.  
Planen er en strategisk plan for hele landbruket. Det gir også en status for landbruket i regionen.

Det er utarbeidet en visjon for planen og landbruket i Lillehammer-regionen; Regionen har et offensivt landbruk med økt produksjon og verdiskaping som gir en høyere status i samfunnet. Det er satt mål, strategier og tiltak for landbruket i regionen.

Målsetningene i planen er:

  • Ivareta landbrukets produksjonsarealer
  • Øke matproduksjonen med 20 % fram mot 2030
  • Økt bruk av utmarksbeite
  • Bruke skogressursene aktivt og øke skogproduksjonen
  • Bærekraftig høsting og bruk av vilt, fisk og utmarksressurser
  • Flere som driver med bygdenæringer knytta til landbrukseiendommen
  • Ivareta kulturlandskapet som en attraksjon i regionen
  • Miljøvennling landbruksproduksjon

Under hver målsetning er det laget flere strategier og tiltak.

Kommunestyrene vedtok at det i første treårsperiode skal jobbes med Rekruttering, synlighet og økt produksjon. En del av kommunedelplanen er kartene over dyrkbar jord, hvor korndyrking er mulig og produksjonsevne i kart.

Kommunedelplanen med kart og behandlingen  i kommunestyrene finnes i ramma til høyre.