Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplan

Nyheter og kunngjøringer – Kommuneplan ikon

IMG_4813

15. september:

Sentrumskonferansen

Gjennom et godt samarbeid ønsker vi å legge til rette for et livskraftig attraktivt sentrum med handel, kultur- og næringsaktivitet. Sentrum skal også være sosial møteplass og gi attraktive bomuligheter. For å skape en felles forståelse for en god og funksjonell sentrumsutvikling inviterer Lillehammer kommune og Lillehammer Sentrum Drift til åpen konferanse.

2016-08-16

Fagområde GIS

Henvendelser til fagområdet GIS kan gjøres ved personlig oppmøte på Servicetorg eller på telefon/e-post.
2011-06-17
Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel 2011-2024

Kommuneplanens arealdel 2011-2024 ble vedtatt av kommunestyret den 21.06.12. Det er igangsatt arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel.
2011-12-08

Byggesøknad

Ved utarbeidelse av byggesøknad bør ByggSøk benyttes. Dersom man benytter ByggSøk ved utarbeidelse av byggesøknader vil man underveis få veiledning for utfylling av søknad. Dette gjør at man får kvalitetssikret søknaden og bidrar til at søknaden er komplett ved innsendelse.

Alternativt kan man fylle ut søknadsblanketter som sendes via brev eller e-post.

2011-06-01

Veiledning byggesak

Dersom du har behov for veiledning i forbindelse med søknadsprosessen, er byggesak tilgjengelige for besøk og telefoner mandag til fredag, 10.00-14.00.
2011-06-01
Byplanen

Byplanen

Byplan for Lillehammer - kommunedelplan for det sentrale byområdet, ble vedtatt i 2006. Planen ligger ikke i kommunens kartløsning. Planens dokumenter finnes i listen til høyre.

2011-07-22
Foto: @jorunn68

Plan og miljø

Tjenesteområdet omfatter fagområdene arealplan, miljø, vassdragsforvaltning, GIS, kart, oppmåling og delesak.
2011-06-22
Utsnitt sentrumsplanen

Planer

Se menyen til venstre.
2011-06-17
Herb_ros1

Beredskapsplan og risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunene har en sentral rolle og ansvar i alt samfunnsikkerhetsarbeid i Norge. Lov om kommunal beredskapplikt (Sivilbeskyttelsesloven) pålegger derfor kommunen å utarbeide og ha oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskapsplan. Lillehammer kommune har det.
Samfunnssikkerhet - og kriseberedskap handler om samfunnets evne til å opprettholde viktige funksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov ved uønskede hendelser. Kommunen har en nøkkelrolle i dette arbeidet; som planmyndighet, tjenesteprodusent og pådriver innenfor samfunnsutviklingen på lokalt nivå. Dette styres bla. gjennom ulike lover; Lov om kommunal beredskapsplikt, Plan- og bygningsloven, Lov om helsemessig og sosial beredskap og Lov om vern mot smittsomme sykdommer m.fl.


2011-06-07
kommunekompasset_portal_illustrasjon_500x375

Kommunekompasset 2011

Lillehammer kommune har fått utarbeidet rapporten "Kommunekompass 2011", som er en vurdering av av kommunens forvaltningspraksis innen åtte fokusområder.
2011-03-29