Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel 2011-2024

Kommuneplanens arealdel 2011-2024 ble vedtatt av kommunestyret den 21.06.12. Det er igangsatt arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel 2011-2024 består av følgende deler:

 
Del 1     Planbeskrivelse
Del 2     Planbestemmelser
Del 3     Retningslinjer
Del 4     Konsekvensutredning
Del 5     ROS-analyse
Del 6     Fortettingsstudie
Del 7     Plankart og kartutsnitt
 
Planen er bearbeidet etter tre offentlige ettersyn, mekling med statlige og regionale myndigheter og politiske behandlinger. Det er i denne revisjonen spesielt fokusert på utbyggingsmønster og fortettingspotensial, lokalisering og differensiering av næringsarealer, handelslokalisering og begrensninger. Plankart og planbestemmelser er juridisk bindende for arealbruken.
 
Planen ble statfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i vedtak den 17.12.14. Endringer etter departementets vedtak er videreført gjennom reguleringsplan for Rosenlund bydelssenter (2010p175e01).
 
Klikk her for siste nytt om arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel.