Kommuneplanens arealdel 2011-2024

Kommunestyret fattet i møte den 15.12.11 og 12.01.12 vedtak om å godkjenne kommuneplanens arealdel 2011-2024 med unntak av de forhold det var innsigelse til fra statlige og regionale myndigheter. Planen er endret på grunnlag av meklingsresultatet.

Kommunestyret fattet i møte den 21.06.12 nytt vedtak om å godkjenne kommuneplanens arealdel 2011-2024 med reviderte plandokumenter. Varehandelsarealet for Rosenlund bydelssenter er godkjent uten rettsvirkning.

Kommuneplanens arealdel 2011-2024 består av følgende deler:

 
Del 1     Planbeskrivelse
Del 2     Planbestemmelser
Del 3     Retningslinjer
Del 4     Konsekvensutredning
Del 5     ROS-analyse
Del 6     Fortettingsstudie
Del 7     Plankart og kartutsnitt
 
Planen er bearbeidet etter tre offentlige ettersyn, mekling med statlige og regionale myndigheter og politiske behandlinger. Det er i denne revisjonen spesielt fokusert på utbyggingsmønster og fortettingspotensial, lokalisering og differensiering av næringsarealer, handelslokalisering og begrensninger. Plankart og planbestemmelser er juridisk bindende for arealbruken.
Del |