Lillehammer kommuneskoger

Kommuneskogene er en næringseiendom som forvaltes av Tjenesteområde Eiendom.
Eiendom innehar Lillehammer kommunes rolle som eiendomsforvalter og skogeier. Arealmessig er dette den største kommunale eiendommen.
Det er verdt å merke seg at Tjenesteområde Eiendom ikke administrerer friarealer.

Mål:

- Ubebygd eiendom, herunder kommuneskogen, skal forvaltes på en økonomisk og faglig god måte.
- Kommunens eiendommer skal bidra til trivselsfremmende omgivelser.
- Eiendommen forvaltes etter Levende Skogs standard.

Produktiv skog
Det produktive skogarealet er på ca. 11600 daa, og grana legger beslag på omkring 95 % av arealet.
Hovedtyngden ligger vest for Mjøsa, i Vingrom og Saksumdal. Arealene er spredt over mange teiger av varierende størrelse:
Vest for Mjøsa
Lekshuslia, Svealia, Jevnelia, Åmotlia, Fløytlia, Sveen sameige, Døssameiga, Døslia, Ødegardshagan, Saksumdal skoleskog, Kvalsameiga, Ullandslia, Pinnikhaugen, Fjell sæterskog, Rindalslia og Auggelia.
Øst for Mjøsa
Hammerhågån og Bårdsengringen.

Arealfordeling
Kommuneskogen har forholdsvis liten andel av hogstmoden skog. Det største arealet er dekket av yngre produksjonsskog, gran i hogstklasse 3. Ungskog (gran) i hogstklasse 2 dekker også et betydelig areal.
En mindre del av Kommuneskogen ligger over verneskoggrensa, dvs. høyere enn ca. 750-800 meter over havet.

Bonitet – markas produksjonsevne
Det produktive arealet er fordelt på høy (32 %), midlere (63 %) og lav (6 %) bonitet.

Biologisk viktig område (BVO)
I kommuneskogene ble det i 2003 registrert ett BVO-område på ca. 11 daa.
Dette området er beskrevet som flommark med sumpskogfragment, gran 92 % og bjørk 8 %.
Livsmiljøet er bakkevegetasjon og forvaltningstiltak at området skal stå urørt.

Skogsveger
Lillehammer kommuneskoger er medeier i mange skogsveglag. Disse skogsbilvegene er opprettet for å holde ved like og sørge for tilstrekkelig vegstandard, slik at de på en tidsmessig måte tjener jordbruk, skogbruk, utmarks- og hytteinteressene. De fleste vegene er stengt (bom) for alminnelig ferdsel med kjøretøy.