Korttidsplass i institusjon

Hva omfatter tjenesten ?

Korttidsplass i institusjon er et tidsbegrenset bo- og behandlingstil ved Lillehammer helsehus.

Tilbudet er lovregulert og omfatter:

  • Hjelp til personlig hygiene ved behov.
  • Måltider.
  • Medisiner og medisinsk forbruksmateriell ved behov.
  • Fysio- og ergoterapi ved behov.
  • Tilbud om kjøp av fotterapi- og frisørtjenester.
  • Under korttidsopphold brukes helsehusets lege.
  • Sosiale aktiviteter.

Hvem kan få tjenesten ?
Tilbuder er rettet mot syke og pleietrengende som ikke kan bo hjemme for et kortere tidsrom på grunn av akutte problemer. Tilbudet kan også brukes som et forebyggende tiltak for å kunne bo hjemme lengst mulig.

Hvordan få tjenesten ?
Søknadsskjema fås ved henvendelse til Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester, tlf. 61 05 05 48 eller til Servicetorget, tlf. 61 05 05 00. Hovedregelen er at søker selv må skrive under søknaden.

Pris:
Det betales kr. 150,- pr. døgn.

Saksbehandlingstid, frister og klageadgang:
Etter mottatt henvendelse i Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester, vil det bli tatt kontakt med søker for nærmere avtaler. Normalt vil svar foreligge innen 4 uker. Dersom du ønsker å klage er klagefristen 4 uker fra vedtaker er mottatt. Klagen sendes Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester.