Tilskuddet forvaltes av Oppland fylkeskommune, men drivere/eiere av kulturbygg i Lillehammer sender inn søknadene til Lillehammer kommune. Kommunen skal påse at søknadene fyller formelle krav og avgi uttalelse. Søknaden blir så videresendt til Oppland fylkeskommune som tildeler midlene. Kommer det inn mer enn én søknad skal kommunen fatte et politisk vedtak om prioriteringen.

Søknadsfrist 1. mars 2017

Retningslinjer

Søknadsskjema (DOC) (PDF)

Søknaden sendes til Lillehammer kommune, kultur og fritid, Pb. 986, 2626 Lillehammer

Eventuelle spørsmål rettes til avdelingsleder Maria Seines, tlf. 610 50 793.