Foto: Eva Haugen

Kulturminner og fornminner

Lillehammer er kjent for sin karakteristiske trehusbebyggelse med Storgata og bakgårdene. Dette er en del av vår kulturarv som vi er satt til å forvalte for framtidige generasjoner.

Byplanen inneholder bestemmelser og retningslinjer for vern av kulturminner inndelt i tre kategorier: nasjonal, regional og lokal verneverdi.  Det indre bysentrum hører inn under områder med nasjonal verneverdi. 
Andre områder hvor det skal utvises særlige hensyn ved forvaltning og utbygging er Gamlevegen med kunstnerboliger, Løkkegata med håndverksmiljøene, Sportsplassen med 1900-talls villabebyggelse og Vinterbrøyta som vegfar og trafikknutepunkt.
Lillehammer har flere freda hus og gardstun. Av førreformatoriske kulturminner er bosettinger, kullframstillingsanlegg, gamle ferdselsårer, gravminner og rydningsrøyser blant de mest vanlige. Slike spor etter tidligere tiders bruk er automatisk fredet og kan finnes i hele kommunen. 

I Miljøplanen 2016-2025 har Lillehammer kommune satt seg følgende mål for Kulturminner og kulturmiljøer:

  • Bidra til å sikre kulturminner og kulturmiljøer av regional og nasjonal interesse.
  • Bidra til å sikre et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer som viser Lillehammers kulturhistorie.
  • Forvalte kulturminnene på en bærekraftig måte, fortrinnsvis gjennom aktiv bruk, tilrettelegging og formidling.