1. Tilstand

Kulturminneloven verner om vår kulturarv og identitet som en del av den helhetlige miljø- og ressursforvaltningen. Kulturminner omfatter alle spor etter menneskelig virksomhet, herunder lokaliteter det knytter seg hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturminner fra oldtid eller middelalder (inntil 1537) er automatisk fredet gjennom kulturminneloven. Andre kulturminner eller kulturmiljøer kan fredes ved enkeltvedtak. Lov om kulturminner finnes her. I plan- og bygningsloven oppnås vernestatus gjennom regulering til hensynssone bevaring.

Askeladdden er en kulturminnedatabase drevet av Riksantikvaren. Askeladden inneholder data om kulturminner og kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven, vernet etter plan- og bygningsloven, eller vurdert som verneverdige. Basen omfatter arkeologiske kulturminner som er automatisk fredet eller som har uavklart vernestatus, nyere tids kulturminner som er fredet, midlertidig fredet, vernet etter plan- og bygningsloven eller ansett som verneverdige. Med «nyere tids kulturminner» menes etterreformatoriske (etter 1537) bygg og anlegg. I tillegg er det registrert noen verneverdige bygninger fra før 1900 (SEFRAK-registeret).  

I Lillehammer inneholder Askeladden 166 registreringer, hvorav 116 er på vestsida av Lågen. Kartet nedenfor viser kulturminnelokaliteter. De aller fleste av disse er automatisk freda kulturminner, noen er uavklart og noen er nyere tids kulturminner. 

Kulturminner - Askeladden og Kulturminnesøk.PNG

Spor etter tidlige bosettinger, kullframstillingsanlegg, gamle ferdselsårer, gravminner og rydningsrøyser er de mest vanlige kulturminnene fra førreformatorisk tid. Dette er en del av vår kulturarv som er med på å beskrive den varierte historiske bruken som har vært i kommunen. 

Freda bygninger, anlegg og kulturmiljøer i Lillehammer er: Bøhmergarden, Fagstadløkken bensinstasjon, Bjerkbæk, Norges Bank, Gamle Skibladnerbrygga, gårdsanlegg/bebyggelse på Dallerud, Lysgård, Roverud, Skjellerud, Skårset, Fåberg prestegård, grøntområder på Onsum og Lunde, kirker og kirkesteder, Dagsgardsloftet, Holøstua, Isumstua, Per Gynt-loftet, Melbyloftet,og Fiskerkapellet på Maihaugen.

Lillehammer og Fåberg kommuner ble slått sammen til Lillehammer kommune i 1964. Kommunen er rik på nyere tids kulturminner. Kulturhistorien er dokumentert i flere bokverk. Byhistorisk kvartett av Per R. Bærøe og Fåberg og Lillehammer historielag sine årbøker beskriver deler av denne historien.  

2. Påvirkninger

Automatisk freda kulturminner fra før 1537 skal i utgangspunktet forbli urørt. For disse kulturminnene det en risiko med alle former for graveaktivitet, selv om tiltak er søknadspliktig etter ulike lovverk. Kulturminner kan og forringes ved at skog rotvelter etc. er med og forstyrrer kulturminnets overflate. 

Infrastrukturutbygginger vil være med å fjerne kulturminner, men kunnskapen bevares ved at kulturminnene graves ut og bidrar til å øke den historiske kunnskapen. 

Freda bygninger kan ødelegges av evt. brann og skader etter fuktighet, manglende vedlikehold og ønske om moderne bruk. Bruk av moderne materialer eller moderne håndverksmetoder kan også forringe kulturminner.  

Olav Amlien,  Maihaugen.PNG

Foto: Olav Amilien, https://www.instagram.com/olavam/​

3. Aktuelle tiltak

Kulturminner og kulturmiljøer bør i forvaltes på en slik måte at de fortsatt kan være i aktiv bruk. Det må vektlegges å finne måter for å håndtere balansegangen mellom bygningsvern og utbygging. For automatisk freda kulturminner bør formidlingsverdien vektlegges.

Andre tiltak:

  • Fortsatt bruk av virkemidler i planloven og oppfølging av sektorlovverk. 
  • Komplettere registreringen, kvalitetssikre og prioritere objekter for vern, bruk og forvaltning.  
  • Økt registreringsintensitet er det sikreste tiltaket for å hindre at ukjente kulturminner går tapt. 
  • Økte midler til vedlikehold av verna og freda bygninger.
  • Bevare kunnskapen om gamle håndverkstradisjoner og sørge for å utdanne kompetente håndverkere.
  • Generelt opplyse allmennheten og legge til rette for økt kunnskap om kulturminner.
  • Utarbeide kulturminneplan for lokale kulturminner og kulturmiljøer.