Foto: @jorunn68

Landbruk

Landbruket i Lillehammer har stor variasjon fra kornproduksjon på de høyproduktive kornarealene ned mot Mjøsa og rundt byen, til grasproduksjon og aktivt husdyrhold i Saksumsdalen og de høyereliggende områdene. At det drives et aktivt skogbruk og dyr på beite er med på å holde landskapet åpent.   

 

Et aktivt og veldrevet landbruk har stor betydning for å beholde det veldrevne kulturlandskapet i kommunen og for at Lillehammer skal bidra til den totale matproduksjonen i landet. Vern om dyrkajorda i kommunen er viktig for å opprettholde matproduksjonen. For miljøet er skogproduksjonen vesentlig, siden trær i vekst binder CO2, og fornybart råstoff fra skogen kan erstatte materialer som det forbrukes mer fossilt karbon i produksjonen av. Samtidig må jordbruket drives slik at utslippet av klimagasser og lokale forurensninger begrenses. 

I Miljøplanen 2016-2025 har Lillehammer kommune satt seg følgende mål for Landbruket:

  • Bidra til å nå målet om 30 % reduksjon av klimagasser innen 2020 (ift. nivået i 1990).
  • Ta sin del av ansvaret for å sikre høy nasjonal selvforsyning av mat.
  • Bidra til et aktivt skogbruk som gir grunnlag for økt tilgang av fornybart råstoff fra skogen, økt verdiskapning og et positivt klimabidrag 

Delmål

  • Jordbruket skal redusere sitt utslipp pr. produsert enhet med bedre gjødselhåndtering, foring og mer rasjonell maskininnsats. 
  • Reduksjon med 10 prosent utslipp pr produsert enhet i jordbruket innen 2025  
  • Skogproduksjonen økes med 10 % for å binde mer karbon i skog