Langtidsplass i institusjon

Hva omfatter tjenesten ?

Langtidsplass i institusjon er et bo- og behandlingstilbud ved Lillehammer helsehus som varer så lenge behovet er tilstede.

Sykehjemstilbudet er lovregulert og inneholder:

  • Nødvendig hjelp til personlig hygiene.
  • Måltider.
  • Medisiner/medisinsk forbruksmateriell.
  • Legetilsyn.
  • Tannhelsetjeneste.
  • Fotpleie.
  • Ergo- og fysioterapi.
  • Sosiale aktiviteter

Hvem kan få tjenesten ?

Alle kan søke sykehjemsplass uansett alder. En forutsetning for at plass tildeles er at det ikke er mulig å gi hensiktsmessige tjenester i eget hjem.
Endret pleie- og omsorgsbehov kan gi grunnlag for:

  • utskriving til hjemmet.
  • overflytting til annen avdeling ved helsehuset eller til annen helseinstitusjon.

Hvordan få tjenesten ?

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester på tlf. 61 05 05 48 eller på Servicetorget, tlf. 61 05 05 00. Hovedregelen er at søkeren selv må skrive under søknaden.

Pris:

Prisen beregnes ut fra hver enkelts inntekt (pensjon, formuesinntekter + eventuell annen inntekt). Formuen (eiendommer, bankinnskudd osv.) røres ikke. For detalsjer henvises det til Tildelingsenhetenfor helse- og sosialtjenester.

Saksbehandlingstid, frister og klageadgang:

Det fattes vedtak i kommunens sykehjemsteam. Normalt vil svar foreligge innen 4 uker. Dersom du ønsker å klage på vedtaket er klagefristen 4 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester. Klageinstans er Fylkeslegen.