rehab

Lillehammer rehabiliteringssenter

Vår visjon er "Med øye for helse og aktivitet"
Vi er et av flere tjenesteområder som jobber med habilitering og rehabilitering. Ergo- og fysioterapitjenesten for voksne i kommunen er organisert under Lillehammer rehabiliteringssenter .

Hva er habilitering/rehabilitering ? "Habilitering og rehabilitering er forstått som tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet." Lillehammer rehabiliteringssenter yter medisinsk rehabilitering.

Ved behov for habilitering/rehabilitering ta kontakt med Tildelingssenheten for helse-og sosialtjenester på telefon 61 05 05 48.
Ved behov for  fysio-og ergoterapitjenester ta kontakt med Lillehammer rehabiliteringssenter på telefon 612 75950.

Vi yter tjenester ambulant og i institusjon fra fødsel til død. Tjenestene tildeles etter kartlegging og vurdering av den enkelte sine behov. I tillegg har vi ansvaret for vurdering og formidling av tekniske hjelpemidler fra lokalt lager og NAV Hjelpemiddelsentralen.