Sæter II

Lillehammer Sæter II

På vegne av Lillehammer Sæter AS fremmer Areal+ AS forslag til reguleringsendring for Lillehammer Sæter II. Hensikten bak planforslaget er å bytte om på enkelte arealformål og endre tomteinndeling for en mer rasjonell utnyttelse. Planen har vært på offentlig ettersyn.

Hovedhensikten med planarbeidet er å endre arealformål internt i planområdet, dvs. endre på hvilke arealer som er regulert til private hytter (fritidsbebyggelse) og hvilke som er regulert til fritids- og turistformål. Totalt reduseres arealet til fritids- og friluftsformål fra 8,2 til 5,7 daa.

Sakens dokumenter:

  1. Høringsbrev
  2. Plankart
  3. Bestemmelser
  4. Planbeskrivelse
  5. ROS-analyse
  6. Foreløpig VA-plan
  7. Saksframlegg
  8. Møteprotokoll