Hovedhensikten med planarbeidet er å endre arealformål internt i planområdet, dvs. endre på hvilke arealer som er regulert til private hytter (fritidsbebyggelse) og hvilke som er regulert til fritids- og turistformål.

Frist for å klage på vedtaket er 18.01.18.

Sakens dokumenter
- Plankart
- Planbestemmelser (DOC) (PDF)
- Planbeskrivelse
- ROS-analyse
- Forslagsstillers notat om historikk
- Saksfremlegg
- Møteprotokoll