Lokalkunnskap

Her er kunnskap som kommer frem fra andre områder enn helsemyndigheter eller direkte fra kommunes sektorer. Det kan også være innspill til det kontinuerlige oversiktsarbeidet.
2015-08-20

Bygge, bo og leve

Boligtilbudet har stor betydning for at folk skal flytte til og bli boende i Lillehammertraktene. Derfor er boliger og boligbygging viktig for næringsliv og arbeidsplasser.Lillehammer har høyere boligpriser enn sammenliknbare kommuner i Innlandet som Hamar og Gjøvik. Dette kan henge sammen med høy attraktivitet, men det kan også skyldes for lite utbud av boliger.Lillehammer har et godt utvalg av småhus, eneboliger og sentrumsnære leiligheter i høyere prisklasse. Det er imidlertid få rimelige leiligheter. Dette rammer først og fremst unge og grupper som er varig vanskeligstilte på boligmarkedet. Å ha et hjem er grunnleggende for opplevelse av trygghet og tilhørighet. Å skaffe seg en bolig er i utgangspunktet den enkeltes ansvar, men kommunen har plikt til å bistå dem som av ulike grunner ikke mestrer det.

Mål: Boligtilbudet må tilpasses ulike aldersgrupper og forutsetninger
(Økonomi- og handlingsplan 2015-2018)
2015-09-03
ulike kulturer møtes på fotballbanen[1]

Positive utviklingstrekk for ungdom

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), viser i sin ungdataundersøkelse for 2013 at på de fleste felter viser undersøkelsen positive utviklingstrekk. Omfanget av ungdomskriminalitet, rus og vold blir stadig mindre, færre unge skulker skolen, og flere er fornøyd med foreldrene sine. Dette er positive utviklingstrekk som vi må bidra til å understøtte også i Lillehammersamfunnet.
(Økonomi-og handlingsplan 2015-2018)
2015-09-03

Vold i nære relasjoner

Barnevernet har i den senere tid meldt om en betydelig økning av saker hvor vold i nære relasjoner er en del av problemstillingen. Om dette skyldes at flere barn er utsatt for vold enn tidligere, eller om bevisstheten rundt problemstillingen har økt er det vanskelig å fastslå. Uansett årsak betyr dette at Lillehammer kommune må samordne innsatsen for å avdekke slike saker og gi nødvendig hjelp til de som blir rammet. Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner vil være et viktig verktøy i dette arbeidet.
(Økonomi- og handlingsplan 2015-2018)
2015-09-03
stress- elever

Flere ungdommer med psykiske plager

Det er likevel ett felt som gir grunn til bekymring. Ungdata undersøkelsen 2013 viser at stadig flere ungdommer, og da særlig jenter, oppgir psykiske plager i hverdagen. Hele 24 % av jentene på 10.trinn i ungdomsskolen og VG1 oppgir at de har depressive symptomer. Dette er nasjonale tall, men det er ingenting som tyder på at bildet er dramatisk annerledes i Lillehammer kommune. Årsakene til økningen i psykiske plager er uklare. Det er viktig å ta dette utviklingstrekket på alvor. Derfor må Lillehammer kommune bruke alle arenaer hvor barn og unge ferdes til å bygge god psykisk helse og motvirke skadelig vellykkethetspress.
(Økonomi-og handlingsplan 2015-2018)
2015-09-03
Luftkvalitet

Luftkvalitet

Lillehammer har utfordring med svevestøv og NO2-utslipp (fra dieselbiler) i bankkrysset på grunn av mye biltrafikk. Bankkrysset ligger ved siden av Lillehammers største barne- og ungdomsskole. Det er satt opp to målestasjoner for luftkvalitet i byen, hvor en målestasjon er i bankkrysset. Vil du sjekke dagens luftkvalitet eller lese mer trykker du på overskriften Luftkvalitet.
2015-08-21