Foto: Jørgen Skaug

Lovendringer om vilt og natur

Det er nå kommet flere endringer i viltloven og naturmangfoldloven. Endringene ble vedtatt av kongen i statsråd den 28. mars i år. I tillegg er ordlyden i en rekke andre lover endret som følge av at naturmangfoldloven har erstattet den tidligere naturvernloven.

Endringene i viltloven handler blant annet om tiltak for human jakt. Bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt, ved avliving av fanget vilt og åtejakt krever nå at jegeren varsler politi og kommune (i Lillehammer er det landbrukskontoret eller viltnemda som skal kontaktes).

I naturmangfoldloven er det tatt inn et forbud mot unødig jaging av viltlevende dyr.

Endringene trer i kraft fra og med 1. juni 2014.