Miljørettet helsevern

Lillehammer kommune samarbeider med kommunene Gausdal, Ringebu og Øyer om enheten Miljørettet helsevern i Sør-Gudbrandsdal. Lillehammer er vertskommune. Miljørettet helsevern arbeider for å fremme folkehelsa og for å forebygge sykdom og helseskade.

Med faglig rådgiving og veiledning til myndigheter, virksomheter og befolkningen skal vi bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsa. Mer konkrete eksempler på slike negative faktorer er støy, forurensning (av grunn, vann og luft), stråling og dårlig hygiene.

Tilsyn
Miljørettet helsevern fører tilsyn med at lover og forskrifter innen fagfeltet følges. Foruten Forskrift om miljørettet helsevern er det gitt spesielle forskrifter om vannforsyning, badeanlegg, skoler og barnehager, frisør/ solarium/ tatovering, og om skadedyr.

Miljørettet helsevern har også tilsynsoppgaver etter Lov om vern mot tobakksskader og etter Strålevernforskriften (tilsyn i solarier etter delegert myndighet fra Statens strålevern). 

Forskrift om miljørettet helsevern lister opp en rekke virksomheter og forhold som har meldeplikt til kommunen (asylmottak, hospitser, campingplasser, undervisnings- og forsamlingslokaler, utslipp av avløpsvann og kjøletårn).  Forskriften er også ment å ha en sikkerhetsnettfunksjon i forhold til om helsehensyn er oppfylt der annet regelverk setter helsebegrunnede krav/normer.

Forhold som oppstår i bolig/ fritidseiendom, og som ikke påvirker omgivelsene, omfattes ikke av forskriften.

Helsevernrådgiver:
E-post:  gudbrand.skinnerlien@lillehammer.kommune.no
Telefon:  61 05 05 92