Nettsiden er som Miljøplanen delt inn i 17 hovedtemaer. I hvert hovedtema fremkommer Lillehammer kommunes mål for planperioden 2016-2015. For mange hovedtemaer er det også knyttet faktaark med nyttig informasjon om miljøstatus i Lillehammer. Trykk på hovedtema i menyen til venstre så kommer undertema med faktaark fram.

Miljøstatus Lillehammer inneholder kunnskap som må oppdateres med jevne mellomrom. Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger fra leserne som kan brukes til å forbedre sidene. Det kan være på innhold i de ulike faktaarkene eller forslag til nye temaer som kan utredes. Innspill, kommentarer og tilbakemeldinger kan sendes inn ved hjelp av linken nederst på denne siden eller direkte under de ulike tema og faktaark.

Tilsvarende sider med miljøstatus finnes både på nasjonalt og regionalt nivå, men med en litt annen oppbygning enn Lillehammer. Miljøstatus for Norge finner du her: http://www.miljostatus.no/ og miljøstatus for Oppland fylke finner du her: http://fylker.miljostatus.no/oppland/

HOVEDTEMAER:

Klima Klimatilpasning
Energi Bymiljø
Bygg og utbygging Forurenset grunn
Areal- og transportplanlegging Vann, avløp og vassdrag
Transport Friluftsliv
Avfall og gjenvinning Kulturminner og kulturmiljøer
Landbruk Naturmangfold
Innkjøp Kunnskapsformidling, forbruk og holdninger
Arrangementer