Mjøsanlegget er et behandlingsanlegg for matavfall som siden oppstarten i 2001 har behandlet kildesortert matavfall fra Hamar, Gjøvik og Lillehammerregionen. Anlegget er eid av kommunene i regionen og ble i sin tid bygget som et pilotanlegg innen anaerob biologisk behandling av matavfall. Biogassanlegget driftes i dag for eierkommunene av avfallsselskapet GLØR, som har sin hovedvirksomhet på Roverudmyra.

Mjøsanlegget har søkt om fornyet utslippstillatelse med tanke på utvidelse av kapasiteten ved anleggene.

Saken med vedlagte dokumenter er lagt ut til høring på kommunens servicetorg og her på kommunens nettsider. Se egen boks til høyre.