Motorferdsel i utmark og vassdrag

Generelt

Beskrivelse

Snøscooter og motorkjøretøy

Har du behov for å bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i utmark til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må du søke kommunen om tillatelse. Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til for eksempel redningstjeneste, jord- og skogbruksnæring og faste bosteder tillatt etter loven, mens ferdsel til andre formål krever at du får tillatelse fra kommunen. Merk at du uansett ikke kan få tillatelse til turkjøring, men turkjøring kan skje i fastsatte snøskuterløyper til slikt formål. Kommunen har myndighet til å fastsette snøskuterløyper etter gitte rammer. Kommunen har likevel ingen plikt til å etablere slike løyper.

Vannscooter og annen motorfartøy

Vannscootere er i utgangspunktet tillatt i innsjøer større enn 2 kvadratkilometer, på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Men kommunen kan begrense bruken:

  • Kommunen kan begrense ferdselen til deler av en elvestrekning eller innsjø eller bare tillate ferdsel for visse båttyper, båter med begrenset hastighet eller motorstørrelse, til bestemte formål, til bestemt tid osv.
  • Kommunen kan vedta fartsbegrensninger i kommunens sjøområde.
  • Kommunen kan også forby bruk av vannscooter i et sjøområde nær land, av hensyn til bebyggelse på land.
 

Kriterier/vilkår

Du må søke om tillatelse for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt (se lenke til forskrift nedenfor). Det gjelder for eksempel bruk av snøscooter

  • når fastboende vil påta seg kjøreoppdrag (transport av funksjonshemmede, transport av ved, tilsyn av privat hytte med mer) 
  • når hytteeier vil transportere bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte
  • når institusjoner eller ideelle organisasjoner har gruppeturer for beboere, pensjonister eller forflytningshemmede

I unntakstilfelle og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Du må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring. Kommunen vil foreta en konkret vurdering. Behovet ditt må vurderes mot mulige skader og ulemper. Det skal mye til før en slik dispensasjon gis. Generelt er det vanskeligere å få dispensasjon for å kjøre på barmark enn på snødekt mark.  Før det fattes vedtak som berører naturmangfoldet, skal kommunen også vurdere søknaden mot de miljørettslige prinsipper i naturmangfoldloven.

 Løyve for leiekjøring:

Med hjemmel i den nasjonale forskriftens §7 er følgende vilkår knyttet til løyvene innenfor Lillehammer kommune:

1. Vintersesongen regnes fram til 1.mai. Kjøring etter denne dato er ikke tillatt.

2. Nattforbud. All kjøring mellom kl. 22.00 og kl. 08.00 er forbudt.

3. Hellidagsforbud. Det er ikke adgang til å kjøre før kl. 15.00 på søn- og helligdager.

4. For påskeuken gjelder helligdagsforbudet på følgende dager:

- Palmesøndag

- Skjærtorsdag

- Langfredag

- 1.Påskedag

For øvrige dager i påsken gjelder vanlig hverdagsregel.

5. Fåberg østside deles i 3 soner:

- Gropmarka: Generelt kjøreforbud. Det må søkes om dispensasjon ved behov for kjøring.

- Det sentrale Nordseterområdet: Helligdagsregel gjelder ikke.

- Øvrige skog- og fjellområder: Helligdagsregel gjelder.

Pris for tjenesten

 

 

Partnere

 Følgende aktører har løyve for leiekjøring i Lillehammer kommune:

Fåberg vestfjell: Bjørn Olav Lien

Nordseter/Fåberg østfjell: Nordseter Drift AS v/Anders Friis, Storåsen parkering v/Jon Olav Sørlund og Lillehammer Røde Kors Hjelpekorps

Birkebeineren skistadion - Mesnavassdraget: Lillehammer Olympiapark

Strekningen Pellestova - Reina: Arvid Melby. Løyvet gjelder for inntil 15 turer pr. år.

aaa

Regelverk

Se blant annet naturmangfoldloven § 7 og småbåtloven §§ 38, 39 og 40.

Se også motorferdselsloven § 4 og § 5, havne- og farvannsloven §§ 13, 14 og 42, og plan- og bygningsloven §§ 11-7, 11-11 og 12-7.


Lover

Forvaltningsloven
Friluftsloven
Havne- og farvannsloven
Motorferdselloven
Naturmangfoldloven
Plan- og bygningsloven
Småbåtloven

Forskrifter

Forskrift for motorkjøretøyer i utmark
Forskrift om forbud mot helikopterskiing m.m.
aaa

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen (eller fylkesmannen) gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det må søkes om tillatelse til. Søknad om dispensasjon må være skriftlig. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken.

Vedlegg

  • Ved transport av funksjonshemmede må legeattest vedlegges
  • Ved transport til hytte må eierforholdet dokumenteres
  • Kart som viser kjøretraseen
  • Eventuell dokumentasjon av særlig behov

Søknadsfrist

Søknaden må sendes i god tid.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

aaa

Kontakt oss

Avdeling:
Park- og idrettsavdelingen
Telefon:
61050500
E-post
Postadresse:
Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:
Storgata 51 2609 LILLEHAMMER
Åpningstid:
0800-1530
Avdeling:
Servicetorget
Telefon:
61050505
E-post
Postadresse:
Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:
Storgata 51 2609 LILLEHAMMER
Åpningstid:
0800-1530

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-01-11 09:49
Gyldig fra
2011-05-05
Gyldig til
2017-01-15