SSB publiserte 14.november befolkningstallene per 30.september 2014. Tallene viser at vi per 30.september 2014 var vi 27 294 lillehamringer. Det er 166 flere enn forrige kvartal, noe som tilsvarer en økning på 0,6 %. Totalt for året har økningeAntall fødte per 3.kvartal_Lillehammer.pngn vært på 266 personer, eller én prosent Målsetningen til Lillehammer kommune, og det kommunen planlegger for, er nettopp én prosent årlig vekst, og med stabilt eller økende folketall i siste kvartal blir målsetningen nådd. Det blir i så fall første gang siden 2009 at befolkningsveksten blir over én prosent.

Ser vi litt bak de overordnede tallene, er fødselstallene svært gledelig. Som figuren til høyre viser er det hittil i år født 234 lillehamringer, og dette er betydelig over gjennomsnittet de siste årene. Tall tilbake fra år 2000 viser at det kun er 2008 som hadde høyere fødselstall. Nær rekord med andre ord.

De andre mjøskommunene

Et kjennetegn ved befolkningsveksten i Norge er at den kommer i og rundt de store og mellomstore byene. Dette kjennetegner også befolkningsutviklingen i Mjøsområdet. Veksten kommer primært i kommunene GjøUtvikling nabokommuner per 3.kvartal.pngvik, Lillehammer og Hamar. Også Ringsaker har vekst, riktignok betydelig mindre enn de tre bykommunene, mens Øyer og Gausdal viser en stabil og til dels nedadgående utvikling. Tabellen til venstre viser befolkningsutviklingen hittil i året for seks kommuner, målt i absolutte tall og i prosent.

Som tabellen viser er det Gjøvik som så langt i år vokser mest, og slik sett befester sin posisjon som den største av de tre bykommunene rundt Mjøsa. Gjøvik er nå bare 5 personer unna å passere 30 000 innbyggere. Hamar og Lillehammer har lik utvikling i prosent, men siden Hamar er større i utgangspunktet, er den absolutte økningen der noe større. Til tross for lavest vekst er Ringsaker fortsatt den klart største kommunen av de fire store, med sine over 33 000 innbyggere.