Lillehammer kommune har de senere årene vært rammet av flere episoder med flom i mindre vassdrag. I juli 2014 førte store nedbørsmengder til at de bynære vassdragene ikke klarte å ta unna vannmassene. Flommen førte til betydelige skader på både kommunal og privat eiendom, samt på offentlig infrastruktur. For å motvirke og forebygge fremtidige flomskader har Lillehammer kommune igangsatt et prosjekt som skal avklare og koordinere tiltak i vassdragene.

Prosjektet omfatter i hovedsak de bynære vassdragene Bæla, Skurva, Lundebekken og Åretta med sidebekker. Målet er å utarbeide tiltaksplaner for disse vassdragene. Tiltaksplanene skal legges til grunn for gjennomføring av prioriterte tiltak. I tillegg vil det bli igangsatt prosjektering av enkelttiltak.

Sikringstiltak for Bæla

DSC_0518.jpgLillehammer kommune har startet opp arbeidet med en tiltaksplan for flomsikringstiltak i Bæla. Arbeidet med en tiltaksplan vil bli fullført i 2017.

Bæla har sitt utspring i skogsområder nord og nordøst for Lillehammer by. Intens nedbør i juli 2014 førte til omfattende erosjon og massetransport i vassdraget. Ved en bru i nedre deler av Turthaugvegen tok Bæla nytt løp og inn i bebyggelse i øvre deler av Kringsjåvegen. Dette resulterte i betydelige skader på bebyggelse og infrastruktur. I tillegg tok vannmasser veg inn i tilgrensende nedbørfelt for Lundebekken, noe som medførte oversvømmelser og skader i tilknytning til dette vassdraget.

I tillegg til bebyggelse er det viktig infrastruktur i form av veger og jernbane, høyspenttrasé og VA-ledninger som kan bli skadet i forbindelse med flom. Bæla inngår for øvrig i sikringssonen til Lillehammer vannverk, og forurensning som følge av flom og bruk av maskiner ved opprydning etter flom kan utgjøre en risiko for vannverket.

Tiltaksplanen omfatter området oppstrøms E6 og strekker seg opp til øvre deler av nedbørsfeltet. Lillehammer kommune har valgt Norconsult AS til å utrede tiltak i vassdraget.

Parallelt med arbeidet med tiltaksplanen har Lillehammer kommune bygget ny bru i Gamlevegen. I 2017/2018 pågår et arbeid med ny bru i Bælafaret.

Sikringstiltak for Askjellrudbekken

20171110_145137.jpgLillehammer kommune har i 2017 startet opp arbeidet med sikringstiltak langs i Askjellrudbekken. Gjennomføringen av tiltak er med utgangspunkt i en tiltaksplan som er utarbeidet av Norconsult AS.

Tiltak omfatter erosjonssikring og omlegging av bekkeløp, etablering av murer på utsatte partier, fjerning av en eldre dam i skogområdet ovenfor Vårsetergrenda, utskifting av kulvert i Rødsildrevegen, samt sikring mot vannmasser på avveie ned mot Rødsildrevegen.

Lillehammer kommune har valgt Anlegg Øst Entreprenør til å utføre arbeidene langs Askjellrudbekken.

Vedlegg: Vurdering av sikringstiltak mot flom Askjellrudbekken

Sikringstiltak for Åretta

P9107055.jpgLillehammer kommune har igangsatt arbeidet med en tiltaksplan for flomsikring av Åretta. Tiltaksplanen skal belyse hvilke tiltak som vil være aktuelle for å redusere risikoen for skader ved flom. Lillehammer kommune har valgt Norconsult AS til å utarbeide tiltaksplanen.

Ved siden av arbeidet med tiltaksplan er det gjennomført detaljprosjektering av tiltak på Røyslimoen. Bane Nor utfører for øvrig tiltak ved jernbanen i nedre deler av vassdraget. Begge disse tiltakene har utløst behov for nye reguleringsplaner. Tiltaksplanen for vassdraget følger opp arbeidene som allerede er igangsatt og omfatter strekningen mellom Røyslimoen og utløp i Mjøsa.

Sikringstiltak for Skurva

P9257535.JPGLillehammer kommune har i 2017 fått utarbeidet en tiltaksplan for flomsikringstiltak i Skurva. Prosjektområdet omfatter Skurva fra Øvre Ålsbygda og Nordsetervegen og helt ned til utløpet.

Vassdraget består av to deler/nedbørfelt: En øvre del med utspring i Gropmarka og utløp til Mesnaelva, og en nedre del med utspring i områder ovenfor Sjøsætervegen. Den nedre delen har løp ned gjennom bebyggelsen i Nordre Ål og nordre bydel. Normalt er nedbørfeltene til de to delene av Skurvavassdraget atskilt, men ved stor vannføring i den øvre delen av Skurva, kan vannmasser trenge over i feltet til Skurva som løper ned gjennom nordre bydel. Prosjektet omfatter den delen av Skurva som har løp gjennom nordre bydel. Det skal likevel vurderes hvilke tiltak som kan være nødvendige for å redusere risikoen for at vannmasser i en flomsituasjon trenger over fra det øvre nedbørfeltet og inn i nedbørfeltet til Skurva ned gjennom byen.

Vedlegg: Rapport skiringstiltak mot flomskader i Skurva

Sikringstiltak for Lundebekken

DSC_0492.JPGLillehammer kommune har startet opp arbeidet med en tiltaksplan for flomsikringstiltak langs Lundbekken. Ved flom i 2014 førte vannmasser blant annet til skader ved Lillehammer Helsehus. Arbeidet som pågår har hovedfokus på å unngå lignende skader ved fremtidige flommer. Lillehammer kommune har valgt Norconsult AS til å utrede tiltak.

Flomfrekvensanalyse for Bæla, Lundebekken og Åretta

Etter flom i 2014 har Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) utarbeidet flomfrekvensanalyser for Bæla, Lundebekken og Åretta. Dette er vassdrag som ble hardt rammet av flom i juli 2014 og flomfrekvensanalysene gir et grunnlag for å vurdere aktuelle flomvannføringer og gjentakelsesintervaller.

Rapport: Flomfrekvensanalyse Bæla Lunde Åretta Lillihammer.pdf