Foto: Olav Amlien, Kvinand Maihaugen

Naturmangfold

Naturmangfold omfatter hele naturen; biologisk, landskapsmessig og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning.

Naturen gir oss goder eller økosystemtjenester som vi mennesker vet å benytte oss av. Det kan være 1) vann til drikke, kraftproduksjon, matlaging eller rekreasjon, 2) planter til mat, medisiner, fotosyntesen, og lagring av CO2 3) masser til veibygging, husbygging og sikring av vassdrag, og 4) ville dyr til mat og opplevelser. I norsk natur finnes sannsynligvis også vekster med stoffer vi ikke kjenner virkningene av; dette kan være egnede vekster for legemiddelindustrien som igjen kan sikre mennesker og dyrs helse. I Lillehammer er det siden 2000 registrert 147 rødlistede arter fordelt på ca. 8 400 observasjoner. Blant disse finner vi prioriterte arter som er spesielt truet og som forvaltes etter egne forskrifter. Både de rødlistede og de prioriterte artene må forvaltningen ta spesielt hensyn til. Lillehammer har en variert natur som kommunen sammen med innbyggerne er forpliktet til å ta hensyn til for egen del og for fremtidige generasjoner.

 

I Miljøplanen 2016-2025 har Lillehammer kommune satt seg følgende mål for Naturmagfold:

  • Utryddelsen av truede arter i våtmarker, i skogen, på fjellet, i vann og vassdrag og i kulturlandskapet skal stanses, og status for arter i nedgang skal forbedres innen 2020.
  • Mangfoldet av naturtyper skal tas vare på eller gjenopprettes innenfor sitt naturlige utbredelsesområde, og slik at alle stedegne arter forekommer i levedyktige bestander. Det genetiske mangfoldet og viktige økologiske funksjoner og tjenester skal tas vare på.
  • I samsvar med kommuneplanens samfunnsdel skal verdifulle naturområder være sikret mot inngrep som kan forringe kvaliteter, mangfold og rekreasjonsmuligheter
  • Lillehammers innbyggere, utbyggere, entreprenører og ansatte i kommunen skal kjenne til viktige naturverdier og hvordan disse skal tas hensyn til