Kart storgata web

Navnekomité

Navnekomiteeen er valgt av kommunestyret og har som ansvar å sette navn på gater, veger, plasser og områder med offisielle adressenavn. Navnekomiteen har to medlemmer fra politiske partier og tre medlemmer fra Fåberg og Lillehammer historielag.


Ved navnesetting ønsker navnekomiteen i størst mulig grad å følge den lokale navneskikken, samtidig som det bør være lett å skrive og oppfatte. Navnet bør også passe og ha historisk tilknytning til stedet. Gjeldende regler for skrivemåte følges.

Navnekomiteen får en del henvendelser om å endre navn på allerede etablerte og innarbeidede vegnavn. En slik navneendring gir relativt store konsekvenser og det skal være tungtveiende grunner for å fatte vedtak om navneendring. Selv om det er begrenset klageadgang* og at navneendringer skjer i minst mulig grad blir alle henvendelser om navnesaker behandlet og vurdert i navnekomiteen.

Tjenesteområde Areal og miljø har ansvar for inndeling av adresseparseller og tildeling av nummer til eiendommene.

* Man har normalt ikke klageadgang til vedtak fattet om adressenavn. I enkelte særtilfeller kan man likevel ha rett til å klage etter §31 i forvaltningsloven.