NORDRE ÅL SKOLE

Det er i skolebruksplan vedtatt i kommunestyret i mars 2016 at Kringsjå og Ekrom barneskoler skal legges ned og slås sammen til en skole, vi har foreløpig gitt den «arbeidstittel» Nordre Ål skole.
Det er besluttet at plassering av Nordre Ål skole blir på tomten til Kringsjå skole.
Tomten til Kringsjå skole er kun delvis regulert for offentlig formål.

Prosjektet vil inneholde en vurdering av behovet for en ny adkomst via Kringsjåvegen. 
Lillehammer kommune har derfor igangsatt arbeidet med detaljregulering for ny barneskole i Nordre Ål. Areal+ AS er engasjert til dette og varsel om oppstart ble kunngjort 6. oktober 2016.

Nordre Ål skal være en barneskole med 7 trinn og 3 parallell, dvs. maksimalt 588 elever.

Til den nye skolen skal det bygges nye lokaler for gym. Det er ikke tatt standpunkt om det skal bygges 3 gymsaler eller om vi skal bygge en flerbrukshall/liten flerbrukshall.
Det ønskes lokaler som gir rom allsidig bruk. I tillegg til gym tenkes det da på felles samlinger for hele eller deler av skolen, kulturopplevelser/forestillinger og SFO aktivitet osv. Det er derfor et krav om nærhet til de øvrige skolelokalene.
I tillegg er det ønskelig at lokalene skal være anvendelig for idrettsmiljøet/skolekorps i Lillehammer på helg og kveld.  
Eksakt plassering av bygninger på tomt er heller ikke bestemt. 

Nordre Ål skole skal bygges iht. NS 3701 Kriterier for passivhus, yrkesbygg, og det skal vektlegges bruken av tre som byggemateriale, med intensjon om bruk av massivtre.

Lillehammer kommune, Eiendom har valgt samspillsentreprise for prosjektet Nordre Ål skole
med følgende faseoppdeling: 

Fase 1: Prosjektutviklingsfase
Fase 2: Utførelsesfase

I prosjektutviklingsfasen skal samspillsentreprenøren bistå byggherren med å utvikle prosjektet basert på en omforent milepælsplan. Prosjektutviklingsfasen skal ende ut i en omforent detaljert forprosjektbeskrivelse med tegninger og tilhørende målpris.
Byggherren eller den som byggherren utpeker har rollen som leder av prosjektutviklingsfasen. 

Samspillsmodellen er krevende og stiller store krav til aktørenes samarbeidsevne. Samspillsentreprenøren og dens prosjekterende skal bistå byggherren med råd og forslag til løsninger. Dette for å ivareta byggherrens ønsker og behov både i prosjektutviklingsfasen (fase 1) og i utførelsesfasen.(fase 2). 

Også i utførelsesfasen skal det finne sted samspill utover hva som følger av en tradisjonell totalentreprise.

 

Tidsplan:
Kunngjøring av prekvalifisering for samspillsentreprenør:        21.10.2016
Frist for forespørsel om å delta:                                            21.11.2016
Kvalifisering av potensielle tilbydere:                                    28.11.2016
Utsendelse av konkurransegrunnlaget:                                  09.12.2016
Tilbudsfrist:                                                                        19.01.2017
Valg av samspillsentreprenør og utsendelse av tildelingsbrev: 31.01.2017
Antatt oppstart prosjektutviklingsfasen:                                 13.02.2017
Antatt avslutning av prosjektutviklingsfasen med målpris:    sept./okt. 2017
Oppstart detaljprosjektering:                                                    okt. 2017
Byggestart:                                                                       jan./feb. 2018
Ferdigstillelse:                                                            senest 01.08.2019

Det er opprettet en brukergruppe med leder Didi Sunde bestående av representanter fra Ekrom og Kringsjå skole. Denne jobber nå med utarbeidelse av rom og funksjonsprogram som skal være ferdig til 01.12.2016.

 

Lillehammer, oktober 2016

Prosjektleder Eiendom
Tore Bakke