Lillehammer_oversiktsbilde

Nytt OL på Lillehammer?

Rapporten som kartlegger mulighetene for nye olympiske og paralympiske leker på Lillehammer er nå ferdig. Den ble bestilt av kommunestyret i september 2016, hvor målet var å samle inn fakta og vurdere grunnlaget for en eventuell søknad om et nytt vinter- OL/PL i regionen. Materialet gir en grundig og detaljert framstilling av prosessene en må igjennom ved en eventuell søknad, både nasjonalt og internasjonalt. Rapporten gir ingen anbefalinger, men kartlegger styrkene og svakhetene ved et eventuelt Lillehammer-kandidatur. Det er foreløpig ikke gjort beregninger av hva et nytt OL/PL på Lillehammer vil kunne koste.

 

På bakgrunn av studien som nå er gjort, legges saken fram for Lillehammer kommunestyre med følgende forslag til konklusjon:

• Lillehammer har et godt utgangspunkt for å kunne være vertskap for et framtidig vinter-OL/PL, basert på Agenda 2020 når det gjelder gjenbruk og et "back-to-basic"-konsept.

• Arbeidet med å utvikle visjon og legacy (hva vi ønsker å oppnå og hva vi skal sitte igjen med) må forankres på grasrotnivå både nasjonalt og lokalt og skje i samarbeid med Norges idretts forbund, NIF. 

• Før søknad påbegynnes må det opprettes et søkerselskap. Selskapet bør minst eies av Lillehammer, NIF og staten, hvor staten har eierflertall.

• Kostnaden ved en eventuell søknad er avhengig av hvilket detaljeringsnivå man etterstreber, som igjen er et spørsmål om hvilken risiko staten kan/vil ta inn mot en statsgaranti.

Kommunestyret inviteres til å ta mulighetsstudien til orientering, og å be ordfører om å ta initiativ til å presentere mulighetsstudien for ledelsen i NIF.

Det er selskapet Concreto AS, en underleverandør av Analyse & Strategi, som har skrevet rapporten etter oppdrag fra Lillehammer kommunestyre.