Økologisk Landbruk

1. Tilstand

I Meld.St. 9 (2011-2012) Velkommen til bords, ble målet om at minst 15 % av matproduksjonen og av matforbruket skal være økologisk innen 2020 videreført. Dette ble gjentatt i St. prp. 1 2014-2015 (budsjettproposisjonen). I Regionalt bygdeutviklingsprogram er også målet om 15 % økologisk produksjon innen 2020 tatt inn. I Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen er det en strategi om å øke den økologiske produksjonen i landbruket.

I Lillehammer kommune er det 9 økologiske produsenter i 2014. Disse har til sammen 1 047 daa engareal og 339 daa innmarksbeite. Det blir dyrka økologisk korn på 150 daa. Innen husdyrproduksjonen er det økologisk produksjon av sau. Det er 5 besetninger som produserer 533 lam til sammen. Den økologiske produksjonen i Lillehammer ligger langt under målet om minst 15 % økologisk matproduksjon. Arealet det produseres økologisk korn på utgjør bare 3 % av kornarealet i kommunen i 2013. Det er ca. 10 % av sauebøndene i Lillehammer som driver økologisk, og de står for produksjonen av ca. 11 % av lamma. Det er ingen økologiske produsenter av melk eller storfekjøtt i Lillehammer. 

Se ellers kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen

2. Påvirkninger

Viktigste faktor for å drive økologisk produksjon er interesse, kunnskap og agronomiske ferdigheter hos produsenten. Siden økologisk produksjon gir mindre omsatt volum, er også regelverk og tilskudd viktige faktorer som i påvirker omfanget av økologiske produksjonen. Forbrukernes etterspørsel etter økologiske produkter har betydning for  prisen på økologiske produkter og interessen for å drive økologisk produksjon. 

3. Aktuelle tiltak

Fagdager for å øke kunnskapen, de agronomiske ferdighetene og motivasjonen til å drive økologisk er de viktigste tiltakene for å øke omfanget av økologisk produksjon. Lillehammer kommune kan bevisst velge økologiske produkter i sine innkjøp.