Ordfører Espen Granberg Johnsen. Foto: Kirsti Hovde.

Espen Granberg Johnsen

Ordfører

Espen Granberg Johnsen (Ap) overtok ordførervervet i Lillehammer etter valget i 2011 og ble i kommunestyret 15. oktober 2015 valgt som ordfører for en ny periode. I tillegg til erfaring fra kommunepolitkken, har Granberg Johnsen årelang erfaring fra både fylkesting og fra Stortinget. Johnsen var innvalgt på Stortinget fra Oppland i perioden 2005-2009. Han er utdannet samfunnsviter fra Høgskolen i Lillehammer, og kommer fra jobben som utviklingsstrateg i Øyer kommune

Johnsen er bosatt i Lillehammer med kone og to barn.


Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte, den øverste ansvarlige for kommunestyret, og kommunens fremste offentlige representant. I Lillehammer er ordfører den eneste heltids folkevalgte.
Ordføreren leder møtene i kommunestyret og formannskapet, og har ansvar for at møtene skjer i samsvar med vedtatte reglementer, og at det blir truffet gyldige vedtak.
Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer.
Ordførerens oppgaver og ansvar kan oppsummeres til å være:
- Leder av møtene i kommunestyret og formannskapet
- Kommunens fremste offisielle representant med ansvar for å representere kommunen ved offisielle anledninger
- Kommunens rettslige representant (kommunelovens §9.3)
- Støttespiller og pådriver i prosesser og holdninger som gavner kommunens og innbyggernes interesser.