Parker

1. Tilstand

Byparkene er byens felles hager. Parkene er viktige for byens identitet og historie og spesielt Søndre park har en sentral plass i innbyggernes bevissthet og er et kulturhistorisk verneverdig anlegg. Også for Lillehammer som turistby er parkene viktige. Parkene skal være et sted for rekreasjon og samvær, ro og hvile, et sted å samle krefter i vakre omgivelser.

 

Dette er de viktigste byparkene i Lillehammer:

1. Søndre park

2. Nordre park

3. Utsiktsbakken

4. Bruparken

5. Jernbaneparken

6. Elveparken

 

2. Påvirkning

Et tilstrekkelig driftsnivå er avgjørende for at parkene skal fremstå slik som forutsatt og ha den ønskede funksjon og brukskvalitet.  Manglende drift og vedlikehold vil raskt føre til reduksjon i anleggenes verdi og attraktivitet.

Dette er svært sårbare områder og spesielt for Søndre park er det en utfordring å styre bruken, for å unngå slitasje og varig forringelse av parkens kvalitet.

Tekniske inngrep truer parkene i noen grad.

3. Utfordringer og aktuelle tiltak

Det er behov for rehabilitering og videreutvikling av de fleste parkene i Lillehammer. De fleste parkene har et betydelig potensiale utover dagens utforming og bruk.

Forvaltningsprinsipper for byparkene er vedtatt i Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Disse forvaltningsprinsippene gir rammer for bruk og videreutvikling av parkene.

Konkrete tiltak fremgår av Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Fortetting/boligbygging i sentrum vil på sikt gi byparkene fornyet verdi og økt betydning.