Plankart

Vedtak med klagefrist

Gudbrandsdalsvegen 187

Planen legger opp til høy utnyttelse av området ved Gudbrandsdalsvegen 187 (Lillehammer Bil), samt noe fortetting på ei tomt ovenfor. Planen ble vedtatt av kommunestyret den 1. juni. Klagefristen er den 7. juli.
2016-12-05
ill

Offentlig ettersyn

Nordre Ål barneskole

Planen legger til rette for bygging av ny barneskole for Kringsjå og Ekrom skolekrets. Frist for uttalelse er 3. august 2017.
2017-06-02
Illustrasjon

Offentlig ettersyn planprogram:

Helhetlig plan for oppvekstmiljøet

Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides Kommunedelplan for Oppvekst 2018-2027. Lillehammer kommune har ikke tidligere hatt en helhetlig plan for oppvekstmiljøet. Alle kommunedelplaner skal ha et planprogram (plan- og bygningsloven § 4-1). Planprogram vedtatt i formannskapet 25. april legges med dette ut til offentlig ettersyn.

2017-04-28
El-sykkel ved Sykkelbyen-skilt

Revidering av Trafikksikkerhetsplan

Lillehammer kommunes trafikksikkerhetsplan er under revidering og ferdig plan skal vedtas i kommunestyret 22.juni 2017.
2017-04-25
test

Storgata 162-164

Utvalg for plan og samfunnsutvikling fattet i møte den 06.04.17 enstemmig vedtak om å legge forslag til reguleringsplan for storgata 162-164 ut på høring/offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for fortetting og høy tomteutnyttelse i et sentralt byområde. Forslaget skisserer to alternativ til utforming av bebyggelsen, lamellblokk eller punkthus, med to alternativer til byggehøyder. Frist for uttalelse var den 8. juni 2017.
2017-04-20
Kroken

Høringsfrist: 19.mai

Lokal høring: Ombygging av dam ved Kroken i Mesnavassdraget

Eidsiva Vannkraft AS søker NVE om rehabilitering av dam ved Kroken i Mesnavassdraget. Bakgrunnen for søknaden er damsikkerhet.

2017-04-07
Friluftsområder i Lillehammer

NY FRIST: Høringsfrist 4.juni 2017

Verdisetting av friluftsområder

Lillehammer kommune har nå utarbeidet et utkast til kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder i kommunen. Høringen er et ledd i kvalitetssikringen og ferdigstillingen av kartleggingen. På grunn av feil i verdisettingen av friluftsområder i områdebeskrivelsen er fristen nå utsatt med 2 uker. Feilene er nå rettet opp.
2017-04-05
illDovre

Åretta ved Dovrebanen

Planforslaget legger til rette for flomsikring av Åretta for å unngå fremtidige skader på Dovrebanen. Frist for uttalelse var den 18. mai 2017.
2017-04-04
IMG_4813

Kommuneplanens arealdel og byplanen

Planrevisjoner

Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for det sentrale byområdet (byplanen) er under revisjon. Informasjon om planrevisjonene legges fortløpende ut på kommunens hjemmeside under "Planrevisjoner", se link under.
2017-03-06
ILL

Kringsjåvegen 188 med del av Kringsjåvegen

Planforslaget legger opp til en utvikling av eiendommen Kringsjåvegen 188, med mulighet for fire boenheter. Samtidig legges det til rette for fortau langs deler av Kringsjåvegen. Frist for uttalelse var 25. mai 2017.
2017-04-04