Illustrasjon kvartal 11

Offentlig ettersyn

Mindre endring - reguleringsplan for kvartal 11

Reguleringsplan for kvartal 11 ble vedtatt den 25.06.15. Det søkes nå om å justere bygningenes plassering innenfor område avsatt til Bolig/forretning/næring/kontor (BFNK), samt å endre bestemmelsene for områdene BO1_1 til BO1_3. Frist for merknader er torsdag 7. september.
2017-08-08
Illustrasjon

Revidert utbyggingsavtale:

Birkebeinervegen

Lillehammer kommune har framforhandlet et forslag til revidert utbyggingsavtale med Studentsamskipnaden i Innlandet og Usbl Eiendom AS.

 

 

2017-06-30
Uten navn

Offentlig ettersyn

Kantvegen 19

Planen legger til rette for boligutvikling, med 10 nye boligtomter. Det tillates småhusbebyggelse, med opptil 4 boenheter pr. tomt. Frist for uttalelse er 25. august.
2017-06-28
Sæter II

Offentlig ettersyn

Lillehammer Sæter II

På vegne av Lillehammer Sæter AS fremmer Areal+ AS forslag til reguleringsendring for Lillehammer Sæter II. Hensikten bak planforslaget er å bytte om på enkelte arealformål og endre tomteinndeling for en mer rasjonell utnyttelse. Frist for uttalelse er 25. august.
2017-06-28
Bilde Storhove sør

Storhove sør

Planen åpner for etablering av plass- og/eller transportkrevende varehandel i tillegg til kontor og industri. Kravet om faglig og/eller funksjonell sammenheng med høgskolemiljøet er fjernet. Planen ble vedtatt den 22. juni 2017. Klagefrist var den 1. august 2017.
2016-12-14
Idrettens hus

Idrettens hus

Hensikten er å legge til rette for utvikling av Idrettens Hus, ved å endre arealformål fra undervisning til undervisning/kontor for tidligere Mesna videregående skole (eller Lillehammer videregående skole, avdeling Mesna). Dette åpner for at hele bygningsmassen kan brukes til undervisning og/eller kontor. Planen ble vedtatt 22. juni 2017. Klagefrist var den 1. august 2017.
2017-03-28
illDovre

Åretta ved Dovrebanen

Planforslaget legger til rette for flomsikring av Åretta for å unngå fremtidige skader på Dovrebanen. Klagefrist var 1. august 2017.
2017-04-04
Illustrasjon

Ersgårdsvingen - "Redskapshuset"

Hensikten med planarbeidet er å omregulere en del av reguleringsplanen for Ersgårdsvingen til boligformål. Klagefrist var 1. august 2017.
2016-12-05
Plankart

FV: 216 Skaugboringen holdeplass og Langsethgutua

Planen legger til rette for utbedring av holdeplasser i Messenlivegen og forbedret tilgjengelighet fra Langsethgutua. Klagefrist var 1. august.
2017-02-06
Plankart

Gudbrandsdalsvegen 187

Planen legger opp til høy utnyttelse av området ved Gudbrandsdalsvegen 187 (Lillehammer Bil), samt noe fortetting på ei tomt ovenfor. Planen ble vedtatt av kommunestyret den 1. juni. Klagefristen var den 7. juli. Vedtaket er påklaget.
2016-12-05