Illustrasjon

Planstrategien vedtatt

Planstrategi for Lillehammer 2016-2019 ble vedtatt av kommunestyret 22. juni 2016.

Kommunal planstrategi for Lillehammer 2016-2019

Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling. Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. Planstrategi er altså ikke en plan, men en strategisk overveielse av hvilke planer og utredninger kommunestyret vil ha for å møte kommunens utfordringer.

Planstrategien skal ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres eller videreføres uten endringer. Herunder kan det også tas stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye kommunedelplaner, og om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. Fra og med inneværende kommunestyreperiode, er dermed planstrategi en del av kommunens plan- og rapporteringssystem.