Pleieboliger, heldøgns pleie og omsorgsboliger

Formålet er å gi et bo og behandlingstilbud til personer med nedsatt funksjonsnivå og stort hjelpebehov, og hvor pleieboligen kan bidra til økt selvstendighet og sosial kontakt med andre. Alternativet er ordinær langtidsplass i institusjon.

Tjenesten kan tildeles alle uavhengig av alder. Den tildeles de som har sammesatte pleie og omsorgsbehov som det ikke er hensiktsmessig å dekke ved ordinære hjemmetjenester i egen bolig.
 
Det gjøres en samlet vurdering av:
- brukers situasjon og egenopplevelse
- pårørendes vurdering
- legeopplysninger
- kriterier for langtidsplass må være oppfylt og vedkommende må kunne ha glede og nytte av å bo i egen leilighet

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp/praktisk bistand tildeles etter en individuell vurdering og det fattes enkeltvedtak på disse tjenestene.
Beboer leier en tilrettelagt bolig med heldøgns pleie og omsorgstilbud og leievilkårene er som ved leie av ordinær omsorgsbolig. Leilighetene er tilknyttet  et internt alarmsystem.
Beboer fortsetter å bruke sin fastlege, i tillegg er det legetilsyn i enheten en gang pr. uke. Det er tilrettelagt for bespisning i fellesrom og det er ønskelig at beboerne deltar på dette.
 

For mer informasjon kan du kontakte Tildelingsenheten for helse og sosialtjenester på telefon 61 05 05 48