Hvem kan ha privat avløpsanlegg i forbindelse med sin bolig?

For å kunne ha et privat avløpsanlegg med spredegrøft(infiltrasjonsgrøft, må boligen ligge i et område der grunnforhold og jordsmonn er slik at det kan ta i mot avløpsvann og rense dette naturlig gjennom infiltrasjon videre i terrenget. Forholdene må også være slik at avsløpsvannet ikke kan sige inn i bekker  eller drikkevannskilder i nærheten.

Det må tas godkjente prøver av grunnmassene der infiltrasjonsgrøften skal ligge.

Avstand til offentlig avløpsanlegg, og kostnad på stikkledning til dette, vil også bli vurdert i en søknad om privat avløpsanlegg.

 

Hva er en slamavskiller?

En slamavskiller er en kum med overløp, der faste masser skilles fra flytende væske i avløpsvannet for husholdninger. Slamavskillere må tømmes jevnlig, og utføres av entreprenør engasjert av kommunen.

Hva er en spredegrøft til infiltrasjon/rensing?

Ei spredegrøft er ei grøft som bygges opp og dimensjoneres etter gitte forskrifter der avløpsvannet samles opp og spres/infiltreres til grunnen rundt grøfta. Dette gir en naturlig renseprosess i grunnmassene i terrenget.