trondheim

10.-11. august

Studietur til Trondheim

2017-08-24
Illustrasjon

Fortettingsstudie Skysstasjonen - Lurhaugen

Fortettingsstudiet har som målsetting å undersøke hvordan en høy fortetting rundt Skysstasjonen og Lurhaugen kan gjennomføres med mål om å forsterke området som knutepunkt for byutviklingen.
2017-06-07
Forside parkeringsutredning

Parkeringsutredning

Lillehammer kommune har engasjert Areal+ til å lage et faglig grunnlag for kommunen til å utforme parkeringsbestemmelser og parkeringssoner i Lillehammer.
2017-05-30
Forside Nærings- og handelsanalyse

Handels- og næringsanalyse

Nærings- og handelsanalysen er utarbeidet av Vista Analyse As og Rambøll Lillehammer på bestilling av Lillehammer kommune. Hovedproblemstilling i analysen er knyttet til lokalisering av handel og næringsvirksomhet, med mål om en god tilrettelegging for næringsutvikling og bærekraftig arealbruk. Analysen påpeker utfordringer og muligheter for handel og næringsutviklingen i kommunen, samt kommer med anbefalinger for framtidige plangrep for arealdisponering og styringsverktøy til bruk i kommuneplanene.
2017-05-30
Byromsanalyse

Byromsanalyse

Lillehammer kommune har engasjert Studio Oslo Landskapsarkitekter (SOLA) til å lage en byromsanalyse for Lillehammer. Analysen skal gi svar på hvordan byrommene kan planlegges for å bli mer funksjonelle og attraktive, for å kunne skape mer byliv.
2017-05-12
Kulturmiljøanalyse

Kulturmiljøanalyse

Lillehammer kommune har engasjert NIKU til å gjøre en kulturmiljøanalyse for byen. Analysen skal gi føringer for planrevisjonene og danne det kulturhistoriske kunnskapsgrunnlaget for forvaltning, vern og bruk av kommunens kulturminneressurser.
2017-05-12

Grendemøter

For å få tidlig dialog i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel har kommunen i samarbeid med grendeutvalg i kommunen arrangert åpne møter med workshop.
2017-03-24
Parkeringsskilt

Åpent møte/workshop

Parkeringsbestemmelser

Hva skal være kravene til boligparkering, arbeidsplassparkering og allmenn parkering i Lillehammer? Kommunen ønsker velkommen til åpent møte/workshop om parkeringsbestemmelser den 30. januar kl. 18:00-20:30 i kommunestyresalen.
2017-01-11
Terrassen og Bruparken

Mulighetsstuide

Terrassen og Bruparken

Sluttrapport for videre prosjektering av Terrassen og Bruparken.
2016-10-26
Sauer kan ikke lese

Åpent møte/workshop

Fjell- og utmarksområder

Hvordan ivareta friluftslivet i fjell- og utmarksområdene? Hva skal Lillehammer satse på innen fritidsboliger? Kommuneplanens arealdel er under revisjon. Som del av medvirkningen arrangerer kommunen åpent møte om bruk og vern av fjell- og utmarksområder den 25. oktober.
2016-10-19