rådtlf[1]

Psykisk helsearbeid og rusomsorg

Lillehammer kommune har et eget tjenesteområde for psykisk helsearbeid og rusomsorg. Her gis ulike tilbud til mennesker med psykiske problemer og/eller rusproblemer og pårørende. Tilbudene er i form av individuell oppfølging, oppfølging i gruppe, behandlings- og aktivitetsrettede grupper og kurs. 
 

Vårt mål er å tilby gode tjenester som skal fremme selvstendighet, tilhørighet og evnen til mestring i eget liv.  Arbeidet vi gjør bygger på aktiv brukermedvirkning, samhandling, tillit og respekt. Vi er opptatt av at alle har ressurser, ingen er bare syke og dette videreformidler vi våre tjenester.

Hva kan vi tilby?

Hvem jobber i tjenesteområdet?

De som jobber i tjenesteområdet har ulik utdanning og bakgrunn slik at de kan gi et helhetlig, kunnskapsbasert og godt tilbud. Alle våre tjenester skal være lett tilgjengelig og tilpasset den enkeltes behov, enten behovet er forebygging, bistand til mestring eller behandling.

Hvor henvender du deg?

Telefon: 917 13 338  E-post: psykiskhelse@lillehammer.kommune.no

Din behandler eller fastlege kan også ta kontakt med oss eller henvise til Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester.

Se også vår Facebookside.