Hva kan du få hjelp til?

Du kan motta hjelp til lette og moderate psykiske helseplager innen kort tid, pårørende kan også ta kontakt. Hva du får av tilbud og tjenester vil variere på bakgrunn av dine behov.  
 
Hva vi kan tilby:
 • —Vi bruker anerkjente terapeutiske metoder for å hjelpe deg.
 • —Vi kartlegger og vurderer dine behov i samarbeid med deg.
 • —Vi kan bistå deg i samarbeid med andre instanser. 
 • —Vi har ulike kurs og gruppetilbud
Vi tilbyr ikke: 
 • —Flytting og økonomistyring. Vi samarbeider med de som kan bistå med slike tjenester og kan hjelpe deg med å komme i kontakt om dette er aktuelt. 

Hva forventer vi av deg?

 • —At du selv ønsker tjenester fra oss
 • At du ønsker å ta aktivt del i egen bedringsprosess, da det krever en egeninnsats for å bli bedre.
 • —At du møter til avtaler og gir beskjed ved fravær. 
 • At du gir oss tillatelse til samarbeid med fastlege eller andre instanser når dette er nødvendig. 

Hva kan du forvente av oss?

 • —Vi er en endringsbasert tjeneste, og tiltakene våre skal ha effekt. Dette innebærer at vi i samarbeid med deg kontinuerlig evaluerer om tilbudene du mottar har effekt. 
 • Brukermedvirkning: Du har rett til å medvirke, og vi har plikt til å involvere deg i undersøkelser, behandling og valg av tjenestetilbud. 
 • —Vi overholder taushetsplikten.
 • Vårt mål er å gi hjelp til selvhjelp, slik at du kan mestre din livssituasjon på en best mulig måte.
 • —Vi tilbyr tjenester som skal fremme selvstendighet, tilhørighet og evnen til mestring i eget liv.
 • —Arbeidet vi gjør bygger på aktiv brukermedvirkning, samhandling, tillit og respekt.
 • —Vi er opptatt av at alle har ressurser, ingen er bare syke og dette videreformidler vi våre tjenester.

Samarbeidspartnere og lokale ressurser

Samarbeidspartnere og andre instanser er også velkommen til å ta kontakt med oss på tlf: 917 13 338

Vi gir:

 • —Råd og veiledning i enkeltsaker.
 • —Vi har tett samarbeid med kommunens kriseteam og bistår dem ved behov.
 • —Forebyggende helsearbeid til samarbeidspartnere – eksempelvis støtte til helserådgivere/lærere, undervisning, informasjon og kurs.

Her finner du en oversikt over samarbeidspartnere og lokale ressurser: 

Brukerorganisasjoner: