Rådmann Tord Buer Olsen. Foto: Kirsti Hovde

Rådmann

Tord Buer Olsen er rådmann i Lillehammer kommune. Han ble ansatt som rådmann med virkning fra og med 1. november 2015, og kom fra stillingen som assisterende rådmann i Lillehammer.

 

 

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen. Her er hva Kommunelovens § 23 sier om rådmannens oppgaver som leder for den samlede kommunale administrasjonen:

- Rådmannen har ansvar for at de tjenestene som ytes til befolkningen er i tråd med den lovfestede / vedtatte kvaliteten på tjenestene og innenfor de økonomiske rammer som kommunestyret fastsetter.

- Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

- Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale organer med unntak av kontrollutvalget.