Reguleringsplan

Nyheter og kunngjøringer – Reguleringsplan ikon

Bygg og utbygging

Byggenæringen står for hele 14 prosent av de direkte klimagassutslippene i Norge. Kommunens klimaregnskap fra 2013 viser at nær halvparten av klimagassutslippene fra Lillehammer kommunes virksomhet skyldes byggetjenester eller kjøp av bygg.
2016-02-08
HERB Fortetting

Areal- og transportplanlegging

Planlegging i kommuner, fylker og regioner skal legge til rette for en samordnet areal- og transportpolitikk som bidrar til lave klimautslipp, og bidrar til å redusere samfunnets sårbarhet for klimaendringer.
2016-02-08
Haugerenga vest

Reguleringsplan for Haugerenga vest - Vingrom

Planutvalget fattet i møte den 18.09.14, sak 50/14, enstemmig vedtak om å legge forslag til reguleringsplan for Haugerenga Vest ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11. Planforslaget legger til rette for ny boligbebyggelse.

2014-09-29
Skårsetlia illustrasjon

Skårsetlia og Nordre Ål kirke

Planforslaget legger til rette for økt parkeringskapasitet ved Nordre Ål kirke, bedre tilrettelegging for fotgjengere og syklister og økte kvaliteter ved torget i Skårsetlia. Forslaget har vært på offentlig ettersyn.
2014-05-28
Foto: Ole Jakob Reichelt

Arbeid med kommunedelplan for

E6 Vingrom - Ensby

Kommunedelplanen for firefelts E6 Vingrom - Ensby skal legges ut på høring/offentlig ettersyn august 2017.
2014-06-02

Tjenesteområde Byggesak

Tjenesteområde Byggesak omfatter byggesak, seksjonering og eiendomsskatt. Se menypunktene på venstre side for nærmere informasjon om de enkelte fagområdene.

2011-04-02

Fagområde GIS

Henvendelser til fagområdet GIS kan gjøres ved personlig oppmøte på Servicetorg eller på telefon/e-post.
2011-06-17
Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel 2011-2024

Kommuneplanens arealdel 2011-2024 ble vedtatt av kommunestyret den 21.06.12. Det er igangsatt arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel.
2011-12-08

Byggesøknad

Ved utarbeidelse av byggesøknad bør ByggSøk benyttes. Dersom man benytter ByggSøk ved utarbeidelse av byggesøknader vil man underveis få veiledning for utfylling av søknad. Dette gjør at man får kvalitetssikret søknaden og bidrar til at søknaden er komplett ved innsendelse.

Alternativt kan man fylle ut søknadsblanketter som sendes via brev eller e-post.

2011-06-01

Veiledning byggesak

Dersom du har behov for veiledning i forbindelse med søknadsprosessen, er byggesak tilgjengelige for besøk og telefoner mandag til fredag, 10.00-14.00.
2011-06-01