Trehus

Kommunal eiendomsskatt:

Retaksering

Eiendommen din i Lillehammer kommune vil bli retaksert i løpet av 2016. Det har kommunestyret vedtatt. Besiktigelsen vil i all hovedsak foregå fra midten av juli til midten av desember 2016, og det er ikke et krav at eier skal være til stede, fordi dette er en utvendig vurdering av bygninger og tomt. De nye takstene vil gjelde fra januar 2017. 

Ordningen med kommunal eiendomsskatt har eksistert mer enn 100 år i Norge. Eiendomsskatten er den eneste skatten som kommunen selv har full disposisjon og styringsrett over. Kommunestyret vedtok 10. desember 2015 at alle eiendommer i kommunen skal retakseres i løpet av 2016. Bynære eiendommer ble sist taksert pr.1. januar 2006, resten av kommunen pr. 1. januar 2007. Retakseringen omfatter alle eiendommer i kommunen, unntatt eiendommer som er fritatt i henhold til Eiendomsskatteloven § 5.

Besiktigelse
Besiktigelsen vil i hovedsak foregå fra midten av juli og ut året. Kommunens representanter vil bære gule vester og ha identifikasjonskort fra kommunen. Besiktigelsen er til vanlig en utvendig vurdering av bygninger og tomt, og den vil derfor kunne gjennomføres uten at du som eier er til stede. Dersom kommunen har behov for mer detaljert informasjon om eiendommen, tar vi kontakt for næremere avtale.

Er det likevel spesielle forhold som du ønsker å få vurdert i forbindelse med besiktigelsen, er det fint om du sender oss skriftlig informasjon om dette. Informasjonen vil bli en del av grunnlaget for takseringen. Ønsker du å være til stede under besiktigelsen, ber vi også om at du varsler oss skriftlig, gjerne via e-post. Husk å opplyse om telefonnummer hvor du kan treffes på dagtid. Du vil da bli kontaktet for å avtale nærmere tidspunkt for besiktigelsen.

Fastsetting av takst
Takseringen bygger på både faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av eiendommen i sin helhet. Den skal avspeile forventet markedsverdi jmfr. Eiendomsskatteloven § 8A-2.
Faktaopplysninger om adresser, bygningsareal og tomteareal blir henta fra det nasjonale eiendomsregisteret i Norge; Matrikkelen. Kommunens representanter måler bygninger som mangler eller har registrert feilaktig bygningsareal i eiendomsregisteret til kommunen og de vurderer forhold på eller rundt eiendommen som kan påvirke taksten. De vil også fotografere eiendommene og bygningene, og bildene vil senere kunne bli brukt i kommunens saksbehandling.

Den nye taksten
Takst og skattegrunnlag blir lagt ut til offentlig ettersyn i februar 2017. Da vil du få tilsendt informasjon om taksten på eiendommen din og hvor mye eiendomsskatt du skal betale, samt informasjon om hvordan du eventuelt kan klage på taksten.Kontaktinfo:

eiendomsskatt@lillehammer.kommune.no

Telefon: 61 05 07 77

Dersom du har behov for å melde inn opplysninger, så må dette gjøres innen  1. august 2016. Merk henvendelsen med "Taksering Lillehammer kommune".