Utvalg for plan og samfunnsutvikling har i møte 23.08.2017 vedtatt i sak 66/17 at revisjon av lokal forskrift om «åpen brenning og brenning av avfall i småovner» i Lillehammer kommune legges ut på høring. Høringsfrist er 16. oktober 2017. Revisjonen er utarbeidet i samråd med TO Byggesak, TO Plan og Miljø, Landbrukskontoret og brannvesenet. 

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner ble første gang fastsatt av Lillehammer kommunestyret 27. mai 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9. Forskriften ble opprettet for å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Formålet med å nå revidere denne forskriften er å tydeliggjøre regelverket, spesielt med tanke på unntaksbestemmelsene fra forbudet. Klare bestemmelser er viktig for å kunne overholde regelverket og for å sikre en god og effektiv saksbehandlingen.

Kommunen har i de siste årene fått inn flere dispensasjonssøknader knyttet til brenning av sankthansbål, og det har vist seg å være behov for å tydeliggjøre regelverket rundt brenning av sankthansbål, hovedsakelig med tanke på tidsrom for bålbrenningen. Sankthansbål brennes vanligvis på Sankthansaften, og i følge gjeldende forskrift, må det søkes kommunen om dispensasjon for å brenne sankthansbål en annen dag enn dette. Kommunen ønsker nå å åpne for brenning enten fredag eller lørdag i samme uke som sankthansaften inntreffer, i tillegg til Sankthansaften. Dette gjøres for å konsentrere bålbrenning til en helg gjennom et tydelig regelverk, og minimere antall dispensasjoner fra bestemmelsen. Utover dette er det gjort noen mindre endringer knyttet unntaksbestemmelsene. I tillegg har enkelte formuleringer i forskriften blitt endret for å gjøre lovverket mer tydelig.

Både revidert og gjeldende forskrift er tilgjengelig.

Innspill kan sendes på epost til:
postmottak@lillehammer.kommune.no  

Eller til:
Lillehammer kommune
Postboks 986
Storgata 51
2626 Lillehammer